Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ...Βρέθηκε η λύση !!!

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ!!!!!

Στις 17-6–2013 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 183618 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, η οποία αφορά  σε τροποποίηση  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γνωστού εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιµέντων, ¨λόγω αξιοποίησης επιπλέον εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίµων¨.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στις εναλλακτικές πρώτες ύλες και καύσιμα περιλαμβάνεται σε 10 σελίδες (!!!) σχεδόν ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων - ΕΚΑ (επικίνδυνα και μη).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

·       Ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 01 03 07
·       Εξαντληµένοι καταλύτες διυλιστηρίων, απόβλητα από τη διύλιση του πετρελαίου µη προδιαγραφόµενα άλλως
·       Τέφρα κλιβάνου (bottom ash), σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα που περιλαµβάνεται στο σηµείο 10 01 04)
·        Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
·       Εξαφρίσµατα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 10 03 15
·       Εξαντληµένοι καταλύτες διυλιστηρίων που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις µεταβατικών µετάλλων
·       Προαναµιγµένα απόβλητα από φυσικοχηµικές κατεργασίες αποβλήτων που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο ....
·       Κλπ

ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

·       Μηχανικές απορρίψεις από τη πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού
·       Πλαστικά
·       Δευτερογενές καύσιµο RDF (Refuse Derived Fuel), καύσιµα απόβλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα)
·       Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
·       Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής
·       Λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
·       λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων (Βιοµάζα) π.χ.  Ιλύς βιολογικού καθαρισµού Ψυττάλειας
·       Λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιοµηχανική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων
·       απόβλητα ιστών ζώων
·       ορυκτή πίσσα
·       άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτωνυλικών) από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (Εναλλακτ.  ΣτερεόΚαύσιµο -ASF)
·       Εναλλακτ. Υγρό Καύσιµο (ALF), Προαναµεµιγµένα απόβλητα που περιέχουν τουλάχιστον ένα επικίνδυνο απόβλητο
κλπ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην κατηγορία IPPC για εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, προβλέπονται πολύ αυστηροί όροι και διαδικασίες ελέγχου - monitoring στις περιπτώσεις τέτοιων ρυθμίσεων. Όμως, στην προαναφερόμενη απόφαση οι όροι και προϋποθέσεις μάλλον θεωρήθηκαν πλεονασμός.

Επιπλέον, μια μικρή περιήγηση σε επιστημονικές ανακοινώσεις γι αυτό το θέμα, οι αρμόδιοι θα έβλεπαν ότι απασχολεί την επιστημονική κοινότητα για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και στο περιβάλλον.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...