Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑ: Από το 2012 γνώριζαν για το σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας στην περιοχή!!!!Πολλά εκατομμύρια ευρώ κόστισαν οι μελέτες για τους κινδύνους πλημμύρας στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Παρελήφθησαν το 2012 και έκτοτε παραμένουν στα ντουλάπια των αρμοδίων υπηρεσιών σκονισμένες χωρίς καμία ενέργεια.

Όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της οδηγίας της Ε.Ε 2007/60/ΕΚ   η οποία προβλέπει:
Να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια:

  • Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
  • Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).
  • Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Για το συγκεκριμένο υδατικό διαμέρισμα στην Εύβοια....
 οι μελέτες αναφέρουν:

4.5.8.3 Ιστορικά δεδοµένα
Με βάση την επεξεργασία των ιστορικών συµβάντων (βλ. Σχήµατα 3.1 - 3.6) οι περιοχές όπου έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν σηµαντικές πληµµύρες είναι :
………………….
οι χαµηλές περιοχές των ρεµάτων Μεσάπιος, Ξεριάς, Μανικιάτης, Σαρανταπόταµος και Χόνδρος της νήσου Ευβοίας.
……………
Σε άλλο σημείο:
4.5.8.5 Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας Υδατικού ∆ιαµερίσµατος GR07
Με βάση τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο Kεφάλαιο 4.3 ορίζονται οι Ζώνες ∆υνητικά
Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας που σηµειώνονται στο Σχέδιο 7:
………………………….
16. Μέσος ρους π. Λήδα, περιοχή Αµφιθέας-Πισσώνα νήσου Ευβοίας (GR07RAK0007)
17. Κάτω ρους π. Λήδα, παράκτια περιοχή Βασιλικό, Χαλκίδα, Ν. Αρτάκη νήσου Ευβοίας
(GR07RAK0005)
18. Άνω ρους ρ. Ψαχνών (GR07RAK0010)
19. Χαµηλή ζώνη λεκάνης ρ. Ψαχνών, Παραλία Πολιτικών νήσου Ευβοίας (GR07RAK0011).

Μήπως πρέπει τώρα να αναζητηθούν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των αρμοδίων υπηρεσιών ?????

Τι λέμε τώρα…….

Τα παραπάνω στοιχεία είναι από τη σχετική σελίδα του ΥΠΕΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...