Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Μια καλή είδηση

Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ οικ 173069/ 31-10-2011 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 – 2013, αποφασίσθηκε η  ένταξη της Πράξης "ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ - ΑΤΤΑΛΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ" με κωδικό MIS 355148
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 13.03 (μήνες). Το κόστος του έργου προϋπολογίζεται σε 3,560,025.65 ευρώ (με ΦΠΑ)
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση γεωτρήσεων του Δήμου Μεσσαπίων στις οποίες ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο με νέες γεωτρήσεις στις οποίες δεν ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο και στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού προς τις υπάρχουσες και τις νέες δεξαμενές νερού.
Συγκεκριμένα στην δημοτική κοινότητα Ψαχνών (Δ.Κ. Ψαχνών) και στις τοπικές κοινότητες (Τ.Κ.) Καστέλλας – Νεροτριβιάς και Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, θα κατασκευασθούν :
1. Ανόρυξη έξι (6) υδρογεωτρήσεων με τον κατάλληλο ΗΜ εξοπλισμό.
2. Δύο (2) ρυθμιστικές υδατοδεξαμενές , μια (1) στην περιοχή Ψαχνών και μια (1) στην περιοχή Νεροτριβιάς.
3. Καταθλιπτικοί και βαρυτικοί αγωγοί συνολικού μήκους περίπου 13.000 μ. για τη διασύνδεση των νέων γεωτρήσεων με τις υπάρχουσες και τις νέες ρυθμιστικές δεξαμενές.
Το έργο θα υλοποιηθεί με τρία υποέργα το φυσικό
αντικείμενο των οποίων περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια.
1ο Υποέργο: Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Καστέλας – Νεροτριβιάς – Άτταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
Α. Για την ενίσχυση του διατηρούμενου παλαιού δικτύου υδρογεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών και των Τ.Κ. Καστέλλας, Άτταλης και Νεροτριβιάς που δεν εμφανίζουν πρόβλημα ως προς την ποιότητα του νερού. θα διανοιχθούν έξι (6)
υδρογεωτρήσεις στις περιοχές Κόκκινη Λάκα, Καταβόθρα, Κούρου Σπηλιά και Παλαιά Βρύση.
1. Γεώτρηση G1 : Αφορά την περιοχή Τ.Κ. Άτταλης και διανοίγεται σε βάθος 280,00m με παροχή 80m3/hr.
2. Γεώτρηση G2 : Αφορά την περιοχή Τ.Κ. Άτταλης και διανοίγεται σε βάθος 280,00m με παροχή 80m3/hr.
3. Γεώτρηση G3 : Τοποθετείται στην περιοχή Μακρυμάλλης ΒΑ των Ψαχνών σε βάθος 280,00m με παροχή 70m3/hr.
4. Γεώτρηση G4 : Τοποθετείται στην περιοχή Μακρυμάλλης ΒΑ των Ψαχνών σε βάθους 280,00m με παροχή 60m3/hr.
5. Γεώτρηση G5 : Τοποθετείται στην περιοχή Μακρυμάλλης ΒΑ των Ψαχνών σε βάθος 280,00m με παροχή 60m3/hr.
6. Γεώτρηση G6 : Τοποθετείται στην περιοχή Νεροτριβιάς σε βάθος 280,00m με παροχή 50m3/hr.
Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθεί πλήρες υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από:
Υποβρύχια αντλία με κινητήρα, Αντεπίστροφη βαλβίδα, Βάννα σύρτου, Σωληνώσεις κατακόρυφης στήλης νερού, Πλάκα στήριξης του συγκροτήματος, Βάνες, αντεπίστροφα, εξαεριστικά, μανόμετρα κλπ., Αντιπληγματική διάταξη αποτελούμενη από ειδική βαλβίδα ελέγχου και τα σχετικά εξαρτήματα. Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού, μαζί με το ηλεκτρολογικό δίκτυο που απαιτείται.
Β. Θα κατασκευασθεί νέο εξωτερικό υδραγωγείο που περιλαμβάνει Α) μία (1) ρυθμιστική υδατοδεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 600m3 στην περιοχή των Ψαχνών που θα τροφοδοτείται από τις νέες γεωτρήσεις G1, G2 και την υπάρχουσα Υ1, Β) μία (1) ρυθμιστική υδατοδεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 150m3 στην περιοχή της Νεροτριβιάς που θα τροφοδοτείται από τη νέα γεώτρηση G6 και εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς, συνολικού μήκους 13.000μμ περίπου. Οι αγωγοί αυτοί θα συνδέσουν τις προτεινόμενες υδρογεωτρήσεις με τις νέες ρυθμιστικές δεξαμενές και τις δεξαμενές αυτές με το υφιστάμενο δίκτυο, θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) κατάλληλο για δίκτυα υδρεύσεως με διάμετρο Φ140 έως Φ280, 16 atm.
2ο Υποέργο: Συνδέσεις με ΔΕΗ
Το δεύτερο υποέργο αφορά στην σύνδεση των υδρογεωτρήσεων με το δίκτυο της ΔΕΗ. Το έργο αυτό με το με Α.Π. 50469/16-3-2011 έγγραφο της ΔΕΗ/ΔΠΚΕ/Περιοχή Χαλκίδας έχει κοστολογηθεί σε 206.030,00€ πλέον ΦΠΑ.
3ο Υποέργο: Δαπάνες Αρχαιολογίας
Το τρίτο υποέργο αφορά στις απαιτούμενες δαπάνες Αρχαιολογίας.
Με το πρώτο υποέργο παραδίδονται :
Έξι (6) υδρογεωτρήσεις τηλεσκοπικού τύπου με τους αναγκαίους περιφραγματικούς σωλήνες και τα χαλικωτά φίλτρα και τον απαιτούμενο ΗΜ εξοπλισμό
Δύο (2) υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 600,0m3 και 150,0m3 αντίστοιχα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό ελέγχου και ρύθμισης (τροφοδοτική αγωγοί, διατάξεις υπερχείλισης και εκκένωσης κλπ), όπως επίσης και 13.000 μ.μ. περίπου υπόγειοι αγωγοί μεταφοράς από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE διαμέτρων Φ140 – Φ280 , 16atm
Το δεύτερο υποέργο αφορά στις συνδέσεις των έξι (6) υδρογεωτρήσεων με το δίκτυο της ΔΕΗ
Το τρίτο υποέργο αφορά στις απαιτούμενες δαπάνες Αρχαιολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...