Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΑΠΕ: Πλήρωνε …. Έλληνα !!!


Όσον αφορά στα ενεργειακά, διαβάσαμε αυτές τις ημέρες ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο θεσπίσθηκε ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ), και στο πλαίσιο της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρω Μηχανισμού, καλεί τις επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να υποβάλουν αίτηση στην Αρχή για την ένταξή τους στον ΜΜΑΕ.

Αυτό όμως που αποσιωπήθηκε έντεχνα, και τώρα αλλά και όταν ψηφίσθηκε ο σχετικός νόμος από τους πλασιέ των ΑΠΕ, ήταν το αιτιολογικό καθιέρωσης αυτού του μηχανισμού.

Να πούμε αρχικά ότι στην έννοια της υπηρεσίας ευελιξίας συμπεριλαμβάνεται «η ικανότητα της μονάδας ώστε, εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερμή κατάσταση ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας, με ανταπόκριση μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί σε μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της εξόδου της τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες.»
Επίσης, τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας πληρούν μόνο ...
μονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοιχτού και συνδυασμένου κύκλου, κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδα/μονάδες ΣΗΘΥΑ.

Παραθέτουμε τώρα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την απόφαση της ΡΑΕ για να καταλάβετε τι προσπαθούν να αποκρύψουν:

¨Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 3.9 «Ενισχύσεις για την επάρκεια παραγωγής» των ως άνω Κατευθυντηρίων Γραμμών, ρητώς αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή ότι: «Με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε πολλά κράτη μέλη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στρέφεται από ένα σύστημα σχετικά σταθερού και συνεχούς εφοδιασμού σε ένα σύστημα με πολυάριθμες και μικρής κλίμακας παροχές από μεταβλητές πηγές. Η εν λόγω στροφή δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας του δυναμικού παραγωγής. (παραγρ. 216) […] Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, συνήθως μέσω της χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης στους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξασφάλιση απλώς της διαθεσιμότητας δυναμικότητας παραγωγής» (παραγρ. 218). Ειδικότερα, κατά τη θεώρηση της Επιτροπής, τα μέτρα αυτά μπορούν να αποσκοπούν είτε «στην αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προβληματισμών που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης δυναμικότητας παραγωγής με σκοπό την αντιμετώπιση αιφνίδιων εναλλαγών στη μεταβλητή παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας» είτε «μπορούν να καθορίζουν έναν στόχο για την επάρκεια παραγωγής την οποία τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να εξασφαλίσουν ανεξάρτητα από βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις» (παραγρ. 219).
…………..
θεώρησε ότι υφίσταται ανάγκη αντιμετώπισης των «αιφνίδιων εναλλαγών στη μεταβλητή παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας» με μονάδες παραγωγής που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ευελιξίας, δηλαδή να αυξάνουν και να μειώνουν αποδοτικά, γρήγορα και με μικρό χρόνο προειδοποίησης την παραγωγή τους (βλ. παραγρ. 13 Απόφασης Επιτροπής).
……………………………….¨

Όπως καταλάβατε το  ¨ΑΠΕ = ΤΖΑΜΠΑ ΡΕΥΜΑ¨ δεν ισχύει !!!
Οι ΑΠΕ δημιούργησαν την ανάγκη καθιέρωσης του μηχανισμού !!!
Και μην ξεχνάτε…
οι μεγάλοι ΑΠΕΤΖΗΔΕΣ, οι οποίοι διαθέτουν και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, τα παίρνουν Χ 2 !!!

Η απόφαση της ΡΑΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...