Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Η σιωπή είναι χρυσός???


Στις 8/7/2011 ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ η υπογραφή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ για την εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού στη Χαλκιδική.
Ανατρέχοντας στο παρελθόν και σε όμοια περίπτωση, συγκεκριμένα όταν η Βουλγαρική Κυβέρνηση αποφάσισε να αδειοδοτήσει τη λειτουργία μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού σε περιοχή κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είχε υποβληθεί προς την COMMISSION  η παρακάτω ερώτηση:

¨24 Νοεμβρίου 2009
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Stavros Lambrinidis (S&D) και Kriton Arsenis (S&D) προς την Επιτροπή
ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση μονάδας χρυσού στη Βουλγαρία
H Βουλγαρική Κυβέρνηση αποφάσισε να αδειοδοτήσει τη λειτουργία μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στην πόλη Κίρτζαλι, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι τοπικοί φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους με το έργο και ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης από τη Βουλγαρική Κυβέρνηση, καθώς εκτιμάται πώς υπάρχει μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος και αυτό διότι τα λήμματα του εργοστασίου θα χύνονται σε έκταση πολύ κοντά στην όχθη του ποταμού Άρδα. Επίσης εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχόμενο ατύχημα θα προκαλέσει μόλυνση των υδάτων των ποταμών Άρδα και Έβρου.
Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/ΕΚ(1) για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε νέο έργο εξόρυξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού, τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τη λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης, μέτρα περιορισμού και διαχείρισης των αποβλήτων, μέτρα πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε περίπτωση διασυνοριακών επιπτώσεων, ερωτάται η Επιτροπή εάν θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση αδειοδότησης της Βουλγαρικής Κυβέρνησης τηρεί την κοινοτική νομοθεσία;
(1) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15. ¨

Αναμένουμε ότι και τώρα, που παρόμοια άδεια δόθηκε μέσα στη χώρα μας, θα υποβληθεί αντίστοιχη ερώτηση στην COMMISSION.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...