Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

2.000.000 ευρώ επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών για το περιβάλλον

Πολύ large μας βρίσκω!!!!!
Διαβάστε λοιπόν πού πάνε τα λεφτά της δόσης.Και ενώ καλά καλά την δόση δεν την είδαμε ακόμη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Εξωτερικών και Οικονομικών κ.κ Λιβιεράτου, Αβραμόπουλου και Σταϊκούρα  (αρ. πρωτ 59439 / 1971 / Δ112) στις 30/11/2012 επιχορηγούνται διεθνείς οργανισμοί για το περιβάλλον με το ποσόν 2.000.000 ευρώ για το παρελθόν έτος 2011.

Αναλυτικά οι ......
διεθνείς οργανισμοί:

1. Στο Γενικό Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τις ανάγκες του
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της Γενεύης που αφορά τη “Διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση” και συγκεκριµένα το πρόγραµµα  EMEP. #36.530  δολ. ΗΠΑ
2. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση της Βιέννης που αφορά την προστασία της στιβάδας του όζοντος. #3.582 δολ. ΗΠΑ
3. Στο Περιφερειακό Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών που αφορά την
Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση. #155.653 Ευρώ
4. Στο Ταµείο της Σύµβασης που αφορά τη Διατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών Αγρίων Ζώων (CMS). #31.917  Ευρώ
5. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση της Βασιλείας που αφορά τον έλεγχο της διασυνοριακής µεταφοράς και διάθεσης τοξικών αποβλήτων. #34.897 δολ. ΗΠΑ
6. Στο Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για το
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που αφορά τις ουσίες που µειώνουν τη
στιβάδα του όζοντος. #29.505 δολ. ΗΠΑ
7. Στη «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος», για τον τακτικό προϋπολογισµό της. #86.888 Ευρώ
8. Στη «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος», για το Πρωτόκολλο του Κυότο. #64.385 Ευρώ
9. Στη «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος», για το Πρωτόκολλο του Κυότο και ειδικά για τη χρήση του Διεθνούς Συστήµατος Καταγραφής Συναλλαγών. #55.849,76 Ευρώ
10. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα. #93.710 δολ. ΗΠΑ
11. Στο Πολυµερές Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών, που αφορά την
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της
στιβάδας του όζοντος. #828.238 Ευρώ
12. Στο Ταµείο Περιβάλλοντος του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών, σε αρκετά υποπρογράµµατα του οποίου έχουµε ενεργό συµµετοχή. #250.000 δολ. ΗΠΑ
13. Στο Ταµείο του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια. #19.208 δολ. ΗΠΑ
14. Στην Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO  #1.000 Ευρώ
15. Στο Ταµείο της Σύµβασης του Άαρχους για την πρόσβαση στις
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα. #1.000 δολ. ΗΠΑ
16. Στο ταµείο της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους
Οργανικούς Ρύπους. #34.346 δολ. ΗΠΑ
17. Στο ταµείο της Σύµβασης του Espoo για την Εκτίµηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακά Πλαίσια. #1.000 δολ. ΗΠΑ
18. Στο δίκτυο IMPEL της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρµογή και Τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.  #1.000 Ευρώ
19. Στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη. #10.000 Ευρώ
20. Στο  GLOBAL WATER  PARTNERSHIP / GWPMediterranean
Secretariat, για την κάλυψη των εξόδων Γραµµατείας του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό. #90.000 Ευρώ
21. Στη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, που είναι ο πρώτος Διεθνής Περιβαλλοντικός Οργανισµός στον οποίο η χώρα µας έγινε µέλος. #280.000  Ελβ. Φράγκα
22. Στο Γραφείο  RAMSAR της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN), το οποίο συντονίζει τις ενέργειες και φροντίζει για την έγκαιρη υλοποίηση των πολιτικών, που σχετίζονται µε τη Διεθνή Σύµβαση  RAMSAR. #32.318 Ελβ. Φράγκα
23. Στο Γραφείο RAMSAR της Συντονιστικής Μονάδας  MED-WET,  το οποίο συντονίζει τις ενέργειες και φροντίζει για την έγκαιρη υλοποίηση των πολιτικών, που σχετίζονται µε τη Διεθνή Σύµβαση RAMSAR στο χώρο της Μεσογείου. #5.222  Ελβ. Φράγκα

Οι δαπάνες των ανωτέρω εισφορών ανέρχονται στο ποσό του
1.995.000  Ευρώ, βάσει των τρεχουσών συναλλαγµατικών ισοτιµιών  και θα καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του έτους  2012  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Και να ήταν μόνο αυτά…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...