Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Τα ¨εταιρικά σχήματα¨ στον τομέα των ΑΠΕ

Τα παρακάτω κείμενο είναι copy - paste από την απόφαση της ΡΑΕ με αριθμό 924/2012 στις 12 Νοεμβρίου 2012, για ανάκληση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,996MW στη θέση «Σφακέρα», της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου, της  εταιρείας «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «HELLAS POWER Α.Ε.»
Όσον αφορά την ανάκληση της άδειας, έστω και αργά, λογικό μας φαίνεται, αφού υπεύθυνοι της εταιρείας είναι ήδη προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό για το θέμα της είσπραξης των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Διαβάστε όμως το ......
σκεπτικό ειδικά εκείνο που αφορά στις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει στον τομέα ΑΠΕ !!!!

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναγράφεται:

«….. Όπως αναφέρεται στο στοιχείο υπ’ αριθμ. 2 της άδειας παραγωγής «Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει»,τη χρηματοδότηση του αδειοδοτηθέντος έργου εξασφαλίζει η αδειούχος εταιρεία «AEGEAN POWER A.E» (νυν «HELLAS POWER Α.Ε») μέσω του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη και τραπεζικής χρηματοδότησης. Τούτο προκύπτει από τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου (ζ) του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, όπως αυτό εξειδικεύεται στον Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011) (εφεξής
ο «Κανονισμός Αδειών») και δικαιολογείται από τη σύνδεση μεταξύ της αιτούσας εταιρείας «AEGEAN POWER A.E» (νυν «HELLAS POWER Α.Ε») και του κ. Μελισσανίδη, μέσω της εταιρείας «STROUTHINCO HOLDINGS LTD», η οποία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας και η οποία ανήκε κατά 100% στον κ. Μελισσανίδη. Όπως ήδη έχει περιέλθει σε γνώση της Αρχής, λόγω άσκησης των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αρχικά το 100% των μετοχών της «STROUTHINCO HOLDINGS LTD» πέρασε στον έλεγχο του κ. Μηλιώνη και στη συνέχεια το σύνολο των μετοχών της «STROUTHINCO HOLDINGS LTD», όσο και της «NISMA LTD», πέρασαν στον έλεγχο της εταιρείας «SONICROST LTD», εταιρεία holding η οποία, σύμφωνα με την σχετική επιστολή σας, ανήκει κατά 100% στην εταιρεία «WORLDWIDE ENERGY LIMITED».
Από τις ανωτέρω αναφερθείσες αλλαγές προκύπτει πιθανή ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της Άδειας Παραγωγής, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, η δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης του αδειοδοτηθέντος έργου δεν παρέχεται πλέον από τον κ. Μελισσανίδη – μετά την αποχώρησή του από το μετοχικό σχήμα της «HELLAS POWER Α.Ε».
Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ…….¨ .

Ουδέν σχόλιον....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...