Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΕ: Βιάζονται να ξεπληρώσουν τα ¨γραμμάτια¨ !!!


Μια βόλτα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 30/12/2014 και 31/12/2014, δηλαδή τις δύο επόμενες ημέρες από την εξαγγελία των εκλογών, θα σας αποκαλύψει το μαγικό κόσμο των ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ, με εκατομμύρια ευρώ, σε εταιρείες ¨επενδυτών¨ ΑΠΕ.

Για να μην κουράζεστε θα σας παρουσιάσουμε σχετικές χαρακτηριστικές αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού κου Ν. Μηταράκη, που αφορούν σε προκαταβολές, δόσεις, κλπ έργων αιολικών, φωτοβολταικών και μικρών υδροηλεκτρικών:

Α: ΑΔΑ: ΩΒΕΙΦ-ΒΞΘ, Αθήνα, 30 .12.2014, Αρ. Πρωτ: 79532 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση προκαταβολής βάσει εγγυητικής μέρους του υπολοίπου της επιχορήγησης της εταιρείας  ……..  με δ.τ. ……. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Στα έχοντας υπόψη αναγράφεται:
¨Την  υπ  αριθμ.  37869/ΥΠΕ/5/00175/Ε/Ν.3299/2004/18.08.2008  (ΦΕΚ
1704/τ.Β’/25-8-08) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της  επιχείρησης,  ……. με  δ.τ. …….  με  Α.Φ.Μ.  …….    για  την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με  το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού δέκα έξι εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (16.040.000,00 €), ήτοι ποσοστού 40% που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27MW, στο όρος Παρθένιο του Δήμου Κορυθίου, του Νομού Αρκαδίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης σαράντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (40.100.000,00 €).   

Β: ΑΔΑ: ΨΕΦΡΦ-ΡΟ2, Αθήνα, 31.12.2014, Αρ. Πρωτ: 79981
Για τη καταβολή ....
σύµφωνα µε το Ν. 3299/2004 στην εταιρεία ……  µε  δ.τ…… επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) 

Στα έχοντας υπόψη αναγράφεται:
¨Την  Υπουργική  Απόφαση  28619/ΥΠΕ/4/00865/Ν.3299/2004/28.06.  2007  (ΦΕΚ τ.Β’  1683/23.08.07) του Υπουργού και Υφυπουργού  Οικονοµίας &  Οικονοµικών µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας ……. µε  δ.τ.  …….. που  αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα από αιολική ενέργεια, ισχύος 18,9MW στη θέση Λίθος του Δήµου  Καλαβρύτων  του  Νοµού  Αχαΐας,  συνολικής  επιχορηγούµενης  δαπάνης  ποσού  εννέα εκατοµµυρίων  πεντακοσίων  δέκα  χιλιάδων  (9.510.000,00)  ευρώ  µε  επιχορήγηση  ποσού τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  (3.328.500,00) ευρώ, δηλαδή  ποσοστό  35%  επι  του  κόστους  της  επένδυσης  και  επιδότηση  χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού αξίας 14.490.000,00 ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 35% ήτοι ποσό επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης πέντε εκατοµµύρια εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια (5.071.500,00) €. ¨.

Γ: ΑΔΑ: 7ΡΚ9Φ-8Μ0, Αθήνα, 31.12.2014, Αρ. Πρωτ: 79810  
Καταβολή  σύµφωνα  µε  το  Ν.  3299/04  στην  Εταιρεία  …… µε δ.τ. …… επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

Στα έχοντας υπόψη αναγράφεται:
¨Την  υπ’  αριθµ.  55629/ΥΠΕ/4/00294/Ν.3299/04/7-12-2010 απόφαση του  Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, συνολικού κόστους 12.471.250,00 € το οποίο αναλύεται σε συµβατική  επένδυση  4.792.050,00  €  µε  ποσοστό  επιχορήγησης  35%  και  επένδυση  χρηµατοδοτικής µίσθωσης  7.679.200,00  €  το  οποίο  επιδοτείται  µε  ποσοστό  35%  ήτοι  ποσό  2.687.720,00  €  και  θα καταβληθεί  σε  τριµηνιαίες  δόσεις  εκάστη των οποίων θα υπολογίζεται  επί του τµήµατος της αξίας κτήσεως του εξοπλισµού το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη δόση του µισθώµατος και όχι πέραν της πενταετίας.

Δ: ΑΔΑ: 6ΚΠΦΦ-53Ρ, Αθήνα 07.08.2014, Αριθµ.Πρωτ. 40286
ΘΕΜΑ: Καταβολή σύµφωνα µε το Ν. 3299/04 στην Εταιρεία ……
µε δ.τ. …… της τελευταίας δόσης επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

Στα έχοντας υπόψη αναγράφεται:
¨Την  υπ’  αριθµ.  52580/ΥΠΕ/4/00194/Ν.3299/04/19-11-2010  (ΦΕΚ
τ.Β΄1880/02.12.2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών µε την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, συνολικού κόστους 32.636.558,00 € το οποίο αναλύεται σε συµβατική επένδυση 10.607.558,00 € µε ποσοστό επιχορήγησης 35%, ήτοι ποσό επιχορήγησης  3.712.645,30,00  €  και  επένδυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 22.029.000,00 € το οποίο  επιδοτείται µε ποσοστό 35% ήτοι ποσό 7.710.150,00 € και θα  καταβληθεί  σε δόσεις  εκάστη των οποίων θα υπολογίζεται επί του τµήµατος της αξίας κτήσεως του εξοπλισµού το οποίο εµπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόµενη δόση του µισθώµατος.¨.

Πιστεύουμε ότι σας δώσαμε μια μικρή γεύση για τους …αναπτυξιακούς ¨ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ¨ και τις …παραγωγικές ¨ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ¨ του αέρα !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...