Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Με τη βούλα του Υπ. Περιβάλλοντος επιτρέπεται το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό !!!


Θυμάστε τι έλεγαν  οι  ¨οικολόγοι¨ για το εξασθενές χρώμιο στην περιοχή του ΑΣΩΠΟΥ???
Τώρα όλα τα ξέχασαν και μάλιστα με Κοινή Υπουργική Απόφαση !!!

Η νέα λοιπόν απόφαση (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) έχει θέμα ¨Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)¨ με ημερομηνία έκδοσης την 19/09/2017 και η οποία τροποποιεί τα  παραρτήματα II και III της μητρικής οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου. Τα παραρτήματα αυτά ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα παρακολούθησης για όλα τα ύδατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και τις προδιαγραφές για τη μέθοδο ανάλυσης των διαφόρων παραμέτρων.

Οι έχοντες όμως την ευθύνη της εναρμόνισης της οδηγίας, πρόσθεσαν και μια παράγραφο, που αφορά στο εξασθενές χρώμιο, γνωρίζοντας φυσικά το μεγάλο πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής του ΑΣΩΠΟΥ.

Τι λέει αυτή η ....
παράγραφος:

¨Μέρος Ε
…………………..
γ) η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου
1. Η  παράμετρος  του  εξασθενούς  χρωμίου  θα  πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά με ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης και αναλύσεων αυτή των παραμέτρων της Ομάδας Β του Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω συχνότητα παρακολούθησης μπορεί να μεταβάλλεται
βάση αντίστοιχης εκτίμησης κινδύνου.

2. Η μετρούμενη  συγκέντρωση του εξασθενούς χρωμίου σε ένα δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως τμήμα της συγκέντρωσης του (ολικού) χρωμίου του δείγματος, θα είναι μικρότερη της ανώτατης παραμετρικής τιμής του χρωμίου.

3. Σε  κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές θα  πρέπει να λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου στο νερό  ανθρώπινης  κατανάλωσης.

Όταν εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου , οι υπεύθυνοι δίνουν προοδευτικά  την  προτεραιότητα  στις  περιοχές  με τις  υψηλότερες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται  κατάλληλα με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7. Η συχνότητα  της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.¨

Με απλά λόγια:
αφού το όριο για το ολικό χρώμιο είναι 50μg/L, το εξασθενές χρώμιο μπορεί να είναι μέχρι 49,9 μg/L!!!!!!!!!!!!!!

Μπράβο …λύσατε το πρόβλημα !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...