Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Θα ελέγξουν και τις ¨συμβάσεις¨ των 18.450 ευρώ??


Το χρονικό:
3/10/2012: Πρόσκληση της Δ/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για υποβολή προσφοράς.
4/10/2012: Υποβάλλεται η  προσφορά  της  υποψήφιας  Αναδόχου  και ακολουθεί η σχετική διαπραγμάτευση της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα
Και
8/10/2012: ¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) στον συντονισμό και υλοποίηση των δράσεών της που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και υποβολή δεδομένων  και  εκθέσεων  σε  ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  οργανισμούς»    συνολικού  ποσού δεκαοκτώ  χιλιάδων  τετρακοσίων  πενήντα  ευρώ  (18.450,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.,  στην  ………..,  Γεωπόνο  Διαχείρισης  Υδατικών  Πόρων……
Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται στους  δέκα μήνες (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.¨

Πότε πρόλαβαν ο νέος Ειδικός Γραμματέας Υδάτων και η αρμόδια υπηρεσία, για ένα τόσο σημαντικό έργο, να προσκαλέσουν, να αξιολογήσουν, να διαπραγματευτούν και να αποφασίσουν???
Μια μικρή λεπτομέρεια …
.....άνευ σημασίας.

Επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως διαβάσαμε στο  ΕΘΝΟΣ  η κυβέρνηση αποφάσισε σαρωτικούς ελέγχους στους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και  μισθοδοτούμενους από το κράτος.
Τα βασικά σημεία του άρθρου είναι:
¨Στην απογραφή των υπαλλήλων που απασχολούνται με κάθε μορφής σχέση εργασίας (συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, εξωτερικοί συνεργάτες κ.τ.λ.), σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) αναμένεται να καταγραφούν περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι σε 2.500 φορείς του Δημοσίου……
Στην κατηγορία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανήκουν ερευνητικά ινστιτούτα, ανώνυμες εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επιχορηγούνται από τα υπουργεία, καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις, που θα απογράψουν το προσωπικό τους για πρώτη φορά μέχρι τα τέλη του έτους……
Σε διασταυρώσεις των οικονομικών στοιχείων τους θα υποβληθούν όλοι οι αμειβόμενοι από το Δημόσιο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση…...
Η υποχρέωση απογραφής αφορά σε  όλα τα μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς, το προσωπικό της Βουλής και τους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες των βουλευτών καθώς και όλα τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών…..¨.

Ας ευχηθούμε να συμπεριλάβουν και τις περιπτώσεις των 18.450 (15000 + 23% ΦΠΑ) , για τις οποίες έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενες αναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...