Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Τα σκουπίδια, ο Δήμος Πύργου, το ΥΠΕΚΑ και ο … τυφώνας ΚΑΤΡΙΝΑ

Κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης -διαδικασίες αδειοδότησης

Δυο γεγονότα με χρονική σύμπτωση προκαλούν εύλογα ερωτήματα!!
Διαβάστε τα παρακάτω και τις απαντήσεις τις αφήνουμε στην κρίση σας.

Είδηση πρώτη (6-10-2012):
O Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, λόγω μη αποκομιδής των αστικών αποβλήτων, κήρυξε το Δήμο Πύργου και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
Επικαλείται λόγους όπως:
·       προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση,
·       προστασίας της δημόσιας υγείας
Και εξηγεί ότι η κήρυξη αυτή θα επιτρέψει:
·       την  άμεση αποκομιδή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας και την απόθεση τους, στον έως πρότινος ΧΑΔΑ στη  θέση «Λίμνες» της ΔΕ Βώλακα του Δήμου Πύργου 
·       την προσωρινή λειτουργία του δεματοποιητή στο θέση «Ποτόκι» του Δήμου Πύργου 
με τις εξής  προϋποθέσεις: 
·       της επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης της νέας θέσης για  τη μεταφορά του δεματοποιητή σε αυτήν
·       της πλύσης των κάδων  και των σημείων(πεζοδρόμια, δρόμοι κλπ)  που έχουν εναποτεθεί - συσσωρευτεί μέχρι τώρα και την απολύμανση αυτών καθώς και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 
·       της  λήψης  των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Λίγες ημέρες πριν ….

Είδηση δεύτερη (3-10-2012):
Το ΥΠΕΚΑ εκδίδει εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β4ΤΖ0-ΣΙΟ) με υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού και με θέμα: ¨ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακραίου φυσικού φαινομένου ή άλλης καταστροφής¨

Στην εγκύκλιο αυτή αναγράφεται:
¨Μετά την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινοµένων  (όπως:  σεισµοί,  πυρκαγιές,  πληµµύρες, κατολισθήσεις,  ή άλλες καταστροφές)  και εφ’  όσον αυτά έχουν ως συνέπεια τον κίνδυνο εκδήλωσης φαινόµενων,  από τα οποία προκαλείται άµεσος κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές,  περιουσίες, για την λειτουργική κατάσταση έργων υποδοµής (δρόµοι, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κλπ) καθώς και για ενδεχόµενη υποβάθµιση ή καταστροφή των προστατευτικών χαρακτηριστικών προστατευόµενων φυσικών περιοχών,  τότε οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να προχωρήσουν άµεσα στην υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων και επείγοντος χαρακτήρα έργων για την αντιµετώπιση του κινδύνου, χωρίς την τήρηση της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
………………………………………………………………..
¨7.   Εκπόνηση  (µετά το πέρας κατασκευής των συγκεκριµένων έργων και εντός ενός έτους) Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) , για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την λειτουργία των συγκεκριµένων επείγοντος χαρακτήρα έργων, η οποία θα εγκριθεί από τον Γ.Γ της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η µελέτη αυτή καθώς και τα απαιτούµενα έργα αποκατάστασης , θα χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα µετά την υλοποίηση των έργων αντιµετώπισης του κινδύνου…..¨.

Βέβαια, επειδή στο διάστημα αυτό δεν ακούσαμε κάτι για φυσική καταστροφή του μεγέθους του τυφώνα Κατρίνα στην περιοχή του Πύργου, που να αιτιολογεί την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δικαίως μπορούμε να αναλογισθούμε:
Συνδέονται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η εγκύκλιος??
Σύμπτωση?? Τυχαίο???
Ποιος ξέρει…..

Επισήμανση:
Δεν εννοούμε ότι η μη συλλογή των αστικών αποβλήτων δεν εγκυμονεί κινδύνους!!! Το αντίθετο μάλιστα!! Η ανάρτηση αυτή έχει να κάνει με τις μεθόδους διαχείρισης της κρίσης και με τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...