Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: Μια θετική εξέλιξη


Στις 18/10/2012 με δελτίο τύπου το ΥΠΕΚΑ  και με θέμα ¨Σύσκεψη για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις¨ μεταξύ άλλων γνωστοποίησε ότι ¨…Πρόσφατα εκδόθηκε η ΥΑ με τις προδιαγραφές για το περιεχόμενο των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση των ΚΥΑ με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα τουρισμού και για ΑΠΕ.¨

Σε πολλές αναρτήσεις μας, έχουμε επισημάνει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι το σημαντικότερο στοιχείο, που μπορεί και πρέπει να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας
Ένα από τα προβλήματα στον τομέα αυτό, από την καθιέρωση του θεσμού, ήταν ότι οι αδειοδοτήσεις αφενός δεν είχαν μια ενιαία μορφή και περιεχόμενο και αφετέρου για όμοιες δραστηριότητες υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους όρους που επιβάλλονταν.
Όσον αφορά στις προδιαγραφές του περιεχομένου των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), έρχεται να βάλει τάξη η νέα Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ οικ. 48963/05.10.12
Επομένως δεν μπορεί κανείς παρά να χαιρετήσει μια τέτοια εξέλιξη.

Να επισημάνουμε μόνο ένα στοιχείο:
Στο παράρτημα Β.ΙΙ στο οποίο καθορίζονται συμπληρωματικά στοιχεία για μεγάλες δραστηριότητες, που ανήκουν στην κατηγορία IPPC και για τις οποίες εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, η διατύπωση όσον αφορά στις παρεκκλίσεις θα έπρεπε να καθορίζει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, χωρίς να αφήνει περιθώρια αυτοσχεδιασμού στις αδειοδοτούσες αρχές.
Στην κατηγορία αυτή.....
IPPC ανήκουν δραστηριότητες όπως:
·       Ενεργειακές βιομηχανίες
·       Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων
·       Βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων
·       Χηµική βιοµηχανία
·       Διαχείριση αποβλήτων, κλπ
Μια τέτοια χαρακτηριστική διατύπωση του παραρτήματος, για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής ρύπων ,είναι η παρακάτω:
¨… Οι οριακές τιµές εκποµπών µπορούν να συµπληρώνονται ή να υποκαθίστανται από ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας….. 
Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή µπορεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις,  να θεσπίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιµές εκποµπής. Η παρέκκλιση αυτή µπορεί να ισχύσει µόνον όταν η αξιολόγηση δείχνει ότι η επίτευξη επιπέδων εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα ΒΔΤ θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σύγκριση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της σχετικής εγκατάσταση ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σχετικής εγκατάστασης.  Σε ειδικό παράρτηµα που επισυνάπτεται στην ΑΕΠΟ,  η περιβαλλοντική αρχή τεκµηριώνει την παρέκκλιση συµπεριλαµβανοµένου του αποτελέσµατος αξιολόγησης και τους όρους που επιβάλλονται…..¨.

Την απόφαση μπορείτε να τη βρείτε με αναζήτηση στη Διαύγεια με ¨ΑΔΑ: Β4370-0ΦΜ¨. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...