Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΚΡΙΣΗ: Αποδοχές 47.832 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)


Οι ¨πράσινοι¨ φορείς συνεχίζουν τη μεγάλη ζωή !!!Τελευταία εξέλιξη η απόφαση μισθοδοσίας του προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών (ΚΑΠΕ) , το οποίο ως γνωστό εποπτεύεται από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Στις 6/7/2015 αναρτήθηκε στην Διαύγεια το ¨ΑΠOΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ¨ του ΚΑΠΕ με τον συγκεκαλυμμένο τίτλο  ¨Ανάθεση εποπτείας δραστηριοτήτων στον Πρόεδρο Δ.Σ¨..
Στην  ...
παράγραφο 2 αποφασίζεται:

¨Τον καθορισµό της συνολικής αµοιβής του Προέδρου Δ .Σ . στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων  οκτακοσίων  τριάντα δύο ευρώ (47.832,00) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  23% µέχρι την 10η.05.2016 (στην βάση   της  αµοιβής του προκατόχου Προέδρου  Δ .Σ., αφαιρουµένου του επιδόµατος του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή  ήτοι :  (3.800 Ευρώ µείον συµπληρωµατικό  επίδοµα  Γ . Δ . 600  Ευρώ +  εργοδοτικές εισφορές 993,28  Ευρώ ) x 12 µήνες  =47.832,00 Ευρώ ).¨.

Θα περιμέναμε από την κυβέρνηση ¨πρώτη φορά αριστερά¨ και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, έναν εξορθολογισμό των αποδοχών όχι μόνο στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και βουλευτές αλλά και σε όλα τα …στελέχη δημόσιων οργανισμών, φορέων, κλπ.

Ολόκληρη η απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%9A7469%CE%97%CE%9A%CE%9C-%CE%99%CE%A9%CE%9D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...