Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Στο ¨άψε σβήσε¨ η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα Κεντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)


Ζωή σε λόγου μας!

Ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος κος Σκουρλέτης ιεράρχησε ως άμεσης προτεραιότητας τις ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ).

Φαίνεται ότι με τα νέα μέτρα του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙΙ δεν θα επαρκούν τα νεκροταφεία για την παραδοσιακή ταφή των νεκρών και αποφάσισε την άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης που αφορά στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι …αναπτυξιακές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα.

Η απόφαση εκδόθηκε ...
στις 5/10/2015 και έχει σαν θέμα : ¨Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β ́ 21) Υπουργικής Απόφασης¨.

Όπως ισχυρίζονται, σκοπός της απόφασης είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (!!!!!), με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται από τα ΚΑΝ.

Βέβαια φροντίζουν ώστε με τον τελευταίο ασπασμό να μην δημιουργούνται προβλήματα κραδασμών - δονήσεων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης !!!

Α: ¨Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που – λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών - προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, αυτές θα πρέπει να εδράζονται σε αντικραδασμικές βάσεις ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοση εδαφομεταφερόμενου θορύβου. ¨

Β: Να τηρείται αρχείο στο οποίο θα καταγράφονται οι μετρήσεις των ατμοσφαιρικών εκπομπών των αποτεφρωτών για τις οποίες ορίζονται οριακές τιμές στο άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.20232/2010 (Β' 745), καθώς και οι μετρήσεις των αερίων ρύπων των σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων, για τους οποίους ορίζονται οριακές τιμές από την ΥΑ 189533/2011 (Β’ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...