Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Νέα Έκθεση – Αναφορά του Υπουργείου Περιβάλλοντος για ΛΙΓΝΙΤΗ και ΧΡΥΣΟ !!!


Μια σημαντική έκθεση - αναφορά με θέμα : ¨ Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα για τη διετία 2013-2014.¨ αναρτήθηκε πρόσφατα στο site του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον λιγνίτη, χρυσό, βωξίτη, περλίτη – μπετονίτη και άλλων ορυκτών, των οποίων η εξόρυξη έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις κυρίως όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παραθέτουμε λίγα αποσπάσματα, κυρίως για την εξόρυξη λιγνίτη και χρυσού, αλλά πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος από όλους όσους ενδιαφέρονται γι αυτό τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας.

Λιγνίτης
Η ηλεκτροπαραγωγή, παγκοσμίως, προέρχεται από ορυκτά καύσιμα (κυρίως  κάρβουνο αλλά και αέριο, ειδικά μετά το σχιστολιθικό αέριο), από πυρηνικά και από υδροηλεκτρικά. Τα υδροηλεκτρικά είναι η στατιστικά σημαντική συνεισφέρουσα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άλλες επονομαζόμενες εναλλακτικές ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν την γεωθερμία, την βιομάζα (καυσόξυλα), την αξιοποίηση απορριμμάτων, τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Παρά τους στόχους που  έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο για την διείσδυση των  ΑΠΕ  ειδικότερα στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, αυτή τα τελευταία 40  χρόνια παραμένει σε χαμηλό επίπεδο με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως ... 
στατιστικά ασήμαντες.

Eξάλλου, οι σημερινές ώριμες τεχνολογίες παραγωγής από ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά) δεν μπορούν να υποστηρίξουν αδιάλειπτο  εφοδιασμό, μπορούν να παρέχουν μόνο συμπληρωματική εξυπηρέτηση της  ζήτησης και αυξάνουν σημαντικά το συνολικό  κόστος λόγω υψηλών εγγυημένων τιμολογίων. 

Η παραγωγή λιγνίτη από τα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ μειώθηκε σταδιακά  την  τελευταία διετία ενώ παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Χώρας. Το ποσοστό αυτό συμμετοχής έχει απομειωθεί από το 66-68% πριν 10 χρόνια στο 50% περίπου  τη  διετία 2013-201 με παράλληλη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής  ενέργειας (για το 2014 εισαγωγές 17%), γεγονός που συσχετίζεται με την προσπάθεια επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων του «20-20-20»

Σύμφωνα με  στοιχεία του  ΙΓΜΕ, τα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη σε επίπεδο  επικράτειας ανέρχονται σε 6,7 δισ. τόνους, από τα οποία τα 3-3,2  δισ.  εκτιμώνται ως δυνητικά εκμεταλλεύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σημαντικό ότι, πέρα των επενδύσεων που προγραμματίζονται  να γίνουν στις παλαιές μονάδες, η νέα μονάδα  “Πτολεμαΐδα  5”, συμβατικής αξίας περίπου  €  1,4  δις ευρώ, η οποία θα  ενταχθεί  στο σύστημα το 2019, αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική, αλλά και ενεργειακή επένδυση, που έχει γίνει στη Χώρα τα τελευταία χρόνια και η οποία θα ενισχύσει την εθνική οικονομία, κυρίως την  ελληνική  περιφέρεια,  δημιουργώντας  υπεραξίες  για  τις  τοπικές  κοινωνίες  στη  Δυτική Μακεδονία.

Το ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, αποτελεί κορυφαίο (αλλά και αμφιλεγόμενο) ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και ο περιορισμός συμμετοχής του λιγνίτη, με παράλληλη αύξηση των  εισαγωγών, ανεξάρτητα από  τον  ανωτέρω  στόχο  του  2020  αλλά και  τις  περιβαλλοντικές προεκτάσεις που σχετίζονται με τα αέρια θερμοκηπίου, οδηγεί  σε αύξηση του κόστους της ενέργειας. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας του  λιγνίτη, καθιστά ελκυστικότερες τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά  ότι στο  τέλος του 2013 οι εισαγωγές κάλυπταν το 4% του φορτίου ενώ στο τέλος του 2014 έφτασαν στο 17% ) αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας από εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο είναι κατά κανόνα σημαντικά ακριβότερο από τον λιγνίτη. 

Μεικτά θειούχα μεταλλεύματα.  Συμπύκνωμα χρυσοφόρου  αρσενοπυρίτη. 

Κατά το έτος 2014 λειτούργησαν 8 παραχωρήσεις μεταλλείων (ΠΜ), οι ΠΜ 16, 25, 14, 3, 38, 39, 40 και 20.  Η παραγωγή σε μεικτά θειούχα μεταλλεύματα από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (θυγατρική του μεταλλευτικού ομίλου EldoradoGold) διατηρήθηκε στα προηγούμενα  επίπεδα (περίπου  220
χιλ. ξηροί  τον. μεικτού θειούχου μεταλλεύματος) από τις ΠΜ 16 και 25 των Μαύρων Πετρών και της  Στρατωνίκης, Ν. Χαλκιδικής, που αποτελούν κοιτάσματα «υδροθερμικής γένεσης» εντός της «Σερβομακεδονικής» μάζας. Η εκμετάλλευση του μεταλλείου γίνεται υπόγεια με την μέθοδο των λιθογομούμενων μετώπων.

Τα προϊόντα εμπλουτισμού που εξήχθησαν σχεδόν στο σύνολό τους απέφεραν για το 2014 έσοδα 40,2 εκατ. €  (17,9 εκατ.€ για τον Pb και  22,3 εκατ. € για τον Zn) ενώ το 2013 τα έσοδα ήταν επίσης περίπου 40 εκατ. €  (23,2 εκατ. € για τον Pb και 17,2 εκατ. € για τον Zn). 

Επίσης, εντός του 2014, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ παρήγαγε από την ΠΜ 14 Ολυμπιάδας και τον εμπλουτισμό των τελμάτων προηγούμενης εκμετάλλευσης 58.335 τον. συμπυκνώματος χρυσοφόρου  αρσενοπυρίτη/πυρίτη με περιεκτικότητα Ag=  2.216,73 kg και Au=1.318,9 Kg. To συμπύκνωμα αυτό διατέθηκε στο σύνολό του στην Κίνα μαζί με προηγούμενο απόθεμα με συνολική αξία 21,7 εκατ. €. Από την κατεργασία  του αρσενοπυρίτη αυτού (με βαθμό ανάκτησης 78%) παράγονται πάνω από 29 χιλ. ουγκιές χρυσού. Η αντίστοιχη παραγωγή συμπυκνώματος για το 2013 ήταν 64.837 τον. που επίσης απορροφήθηκε στην Κίνα με αξία 21,3 εκατ. €.

Μελετώντας την έκθεση – αναφορά μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με τα συμπεράσματα - αξιολογήσεις του συγγραφέα. Όμως, θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση συζήτησης για τα θέματα του ορυκτού πλούτου στη χώρα μας.
Πρέπει επίσης να αποδώσουμε τα εύσημα στον συγγραφέα της Έκθεσης – Αναφοράς, κο Δρ. Τζεφέρη Πέτρο, προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής και Ερευνών ΥΠΑΠΕΝ.

Ολόκληρη η έκθεση σε pdf ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...