Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Με το καλημέρα και δια χειρός κου ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ, άδεια για 11 Αιολικά Πάρκα 225 MW στην ΚΑΡΥΣΤΟ !!!

Το πρώτο μνημονιακό προαπαιτούμενο υλοποιήθηκε !!!!
Πριν ακόμη τελειώσουν οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, στις 5/10/2015,  ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Σκουρλέτης υπέγραψε την παρακάτω απόφαση:
“ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στον ∆ήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Kορακόβραχος II (6ΜW), Καλαμάκι (12MW), Καλαμάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Ομαλιές (30MW), Ομαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), ∆εξαμενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας) “
Φυσικά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τον νόμο Μπιρμπίλη, το υπό εξέταση έργο στο σύνολό του αναπτύσσεται διάσπαρτα στην προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA με την επωνυμία ̈ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ & ΝΗΣΙ∆ΕΣ ̈ με κωδικό GR 2420012. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή έχει τον χαρακτηρισμό ΖΕΠ – Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα. Ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέταση Α/Π αναπτύσσονται στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA με την επωνυμία ̈ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ̈ με κωδικό GR 2420001. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή έχει τον χαρακτηρισμό ΕΖΔ – Ειδική Ζώνη Διατήρησης
Το σύνολο των Α/Γ που περιλαμβάνονται στα ως άνω αιολικά πάρκα είναι 75 και η συνολική παραγόμενη ισχύς 225MW. Ο τύπος της Α/Γ που θα χρησιμοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Vestas V-90/3MW. 
Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία, το συνολικό μήκος της οποίας είναι 39,4 χλμ. Ο δρόμος θα είναι χωμάτινος και θα επιστρωθεί με κατάλληλο θραυστό υλικό ενώ θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ ́κατηγορίας. 
Για τη μεταφορά της ...
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή: 
1. Υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 20 ή 33 kV επί οδοποιίας μήκους 68 χλμ περίπου, εναέριου δικτύου μέσης τάσης 20 ή 33 kV μήκους 700 μ περίπου, 
2. Πέντε (5) υποσταθμών ανύψωσης τάσης 20 ή 33/150 kV (Υ/Σ 1 «Σχίζαλη», Υ/Σ 2 «Αραμπάκουι», Υ/Σ 3 «Ομαλιές» , Υ/Σ 4 «Σταυρός» , Υ/Σ 5 «Ευαγγελισμός») 
3. Υπόγειου δικτύου εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής τάσης 150 kV επί οδοποιίας μήκους 13,7 χλμ περίπου
4. Εναερίου δικτύου εναλλασσομένου ρεύματος υψηλής τάσης 150 kV μήκους 5,9 χλμ περίπου 
5. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Εύβοιας μήκους 1,7 χλμ περίπου 
6. Υποθαλάσσιου δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μήκους 59,5 χλμ περίπου, από το σημείο προσαιγιάλωσης Π1 στη θέση Ευαγγελισμός-Κόμητο έως το σημείο προσαιγιάλωσης Α1 στην περιοχή της Κακιάς Θάλασσας 
7. Υπόγειου δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Αττικής μήκους 18,8 χλμ περίπου 
8. Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην περιοχή των Μεσογείων 
9. Ενός (1) σταθμού μετατροπής AC/DC εντός του γηπέδου του Υ/Σ 5
«Ευαγγελισμός» 
10. Ενός (1) σταθμού μετατροπής DC/ AC εντός του γηπέδου του νέου ΚΥΤ
Μεσογείων
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Και με την “πρώτη φορά αριστερά” το παραμύθι των αιολικών συνεχίζεται κανονικά !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...