Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Χρυσός Χαλκιδικής: Σκουρλέτης – ΣτΕ σημειώσατε 1

Λίγο πριν τον ανασχηματισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος με απόφασή του απέρριψε την αίτηση Θεραπείας της Ελληνικός Χρυσός, Ανώνυμης Εταιρείας Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού, για την ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/180239/2659/5.7.2016 Απόφασης περί επιστροφής του Προσαρτήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ.

Θυμίζουμε ότι με την  υπ’ αριθ. 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε σχετική πράξη του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα, νόμιμη κρίση.
Στο σκεπτικό αυτής της απόφασης του ΣτΕ έγινε μεταξύ άλλων δεκτό ότι: «Η αιτιολογία (της ακυρωθείσας υπ’ αριθ. πράξης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης) ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφενός μεν αόριστη, καθ΄ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη – αρσενοπυρίτη – σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς ...
διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από τη Διοίκηση.

Η νέα απορριπτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος στηρίζεται στο σκεπτικό ότι ¨ Με την προσβαλλόμενη πράξη ουδόλως αμφισβητήθηκε, ευθέως ή και εμμέσως, το κύρος, η νομιμότητα και η αξίωση εφαρμογής των σχετικών όρων της Α.Ε.Π.Ο., με τους οποίους προκρίθηκε η επιλογή της πυρομεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης ως βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής, με κριτήριο την βέλτιστη περιβαλλοντικά και τεχνικοοικονομικά κατεργασία των συγκεκριμένων μεταλλευμάτων και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, ούτε τέθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν αμφιβόλω η εφαρμοσιμότητά της καθ’ εαυτήν εν γένει και επί των συγκεκριμένων συμπυκνωμάτων.
Δεσμεύει, λοιπόν, την τεχνικώς αδειοδοτούσα υπηρεσία το πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ως προς την επιλεγείσα ως περιβαλλοντικά προσφορότερη μέθοδο μεταλλουργίας, ως προς την καταλληλότητα και την εν γένει εφαρμοσιμότητά της και ως προς τα βασικά μεγέθη τροφοδοσίας και παραγωγής, δεν υποκαθιστά όμως αυτό την τεχνική αδειοδότηση -η οποία οφείλει, κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει υπόψη και άλλα κριτήρια- ούτε τη δυνατότητα της αρμόδιας υπηρεσίας να θέτει όρους και να εξετάζει το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτούς της υποβαλλόμενης τεχνικής μελέτης και των σχετικών προσαρτημάτων αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη, ασφαλέστερη για τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικά προσφορότερη και αποδοτικότερη δυνατή με βάση την οικονομία του κοιτάσματος και το δημόσιο συμφέρον, προσαρμογή της μεθόδου στις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης.¨.

Η απόφαση αναγράφει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε την από 9 Σεπτεμβρίου 2016 (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ 182906/9-9-2016) Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», για την ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/180239/2659/5-7-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του Προσαρτήματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ».

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Σκουρλέτης


Όλα λοιπόν ξεκινούν από την αρχή !!!!!!!!!!!!!

Αναμένουμε εξελίξεις …

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...