Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Ο Νόμος ισχύει για όλους ????


Σχετικά με την παραπομπή του κου Γεωργίου προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για κακούργημα,διαβάσαμε ότι:

Σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας τα Νέα
- Θα απαλλάξετε τον κ. Γεωργίου από τα καθήκοντά του; …
ο κος Στουρνάρας είπε:
- «Πώς να κάνω κάτι τέτοιο; Η ΕΛΣΤΑΤ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται από το Σύνταγμα, η δε διοίκησή της διορίζεται από τη Βουλή».

Ας θυμίσουμε λοιπόν ότι ο νόμος 4093 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ¨Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 ….¨  και στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.3. ¨ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ¨ αναγράφει:

¨1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  (Υπαλληλικός  Κώδικας,  ν.  3528/2007),  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012,αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής
κράτησης,
β) ο .......
υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους,
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα.
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης, και
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του  με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).¨

Αυτά που ισχύουν για τον απλό δημόσιο υπάλληλο, δεν ισχύουν για τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής ?????

ΚΡΙΜΑ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...