Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Βασίλης κερνά και Βασίλης πίνει

 
κλικ για μεγέθυνση
Σε άλλους ο ¨κόφτης¨ και σε άλλους …προεδρικές συμβάσεις ¨Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών¨


Παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο, που αφορά σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

¨ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
336η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
Πικέρμι, Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, ώρα 14:00
Θέμα 3ο : Παράταση Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Προέδρου Δ.Σ.
……………………….
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Κέντρο,
2. Την απόφαση που ελήφθη κατά την 320η Συνεδρίαση του Δ.Σ. (18.06.2015, 3ο Θέμα Η.Δ.),
3. Το Άρθρο 3 παρ. 3.2. της από 19.06.2015 Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων
Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πρόεδρος Δ.Σ. με το ΚΑΠΕ,
4. Την από 05.05.2015/Αριθμ.οικ.19072 απόφαση διορισμού του Πρόεδρου του ΔΣ(ΦΕΚ 327/11.05.2015),
5. Την εισήγηση ...
του Γενικού Διευθυντή,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της από 19.06.2015 Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Β. Τσολακίδης με το Κ.Α.Π.Ε. έως και την 4η.02.2017, έναντι συνολικής αμοιβής 37.740,00 Ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Βασίλης Τσολακίδης¨

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...