Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το αντλησιοταµιευτικό σταθμό στους Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου!!!!

‘Όλα τα ‘χαμε το αντλησιοταµιευτικό μας έλλειπε

Τι κι αν με μια φωνή πολίτες, φορείς, δήμοι και αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταδικάσει αυτό το έργο !!!Το ΥΠΕΚΑ απλώς τους έγραψε στα ¨έχοντας υπόψη¨ της ΑΕΠΟ, έτσι για ιστορικούς λόγους, και προχώρησε στο επόμενο βήμα!!!

Με την απόφαση Α.Π.: οικ. 174849/12-9-2014 του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Αιολικό – αντλητικό –
υδροηλεκτρικό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100MW υδροηλεκτρικό - αντλητικό» στους Νοµούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου της εταιρείας ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

Την 1-4-2011  υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ η
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων. Αμέσως ξέσπασαν οι αντιδράσεις ειδικά για το αντλησιοταµιευτικό έργο ισχύος 100MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις Κουτράλια – Άνω Λιµνιά στους  Ν.  Ηρακλείου και Λασιθίου.

Ας δούμε τι ...
περιλαμβάνει αυτό το αντλησιοταµιευτικό σύστηµα για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος των παρεμβάσεων στο οικοσύστημα της περιοχής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις :

Αποτελείται από δύο ταμιευτήρες µε υψομετρική διαφορά περί τα 650m µεταξύ τους, το οποίο θα αποθηκεύει ως υδραυλική ενέργεια την ισχύ που θα παράγεται από τα αιολικά πάρκα σε ώρες όπου υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο της Κρήτης, και θα την αποδίδει στις ώρες  όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Άνω ταµιευτήρας (λιµνοδεξαµενή):
  Καθαρή χωρητικότητα 1.200.000 m
  Μέγιστη επιφάνεια καθρέπτη 57.585 m
  Μέσο βάθος  30,00m, 
  Περίµετρος µήκους περί τα 1.210m και πλάτους στέψης 6,00m, κατά το µεγαλύτερο τµήµα σε εκσκαφή, µε περιµετρική οδό πλάτους 5m
  Λιθόρριπτο φράγµα στη βόρεια πλευρά, µε αδιαπέρατο πυρήνα και  ανάντη στεγανωτική πλάκα από σκυρόδεµα, µήκους 286,00m, µέγιστου ύψους 29,00m, και µέγιστου ύψους από το φυσικό έδαφος 24,00m
  Επένδυση πρανών εκσκαφής και πυθµένα µε οπλισµένο σκυρόδεµα
Περίπου τα ίδια κατακευαστικά στοιχεία ισχύουν και για τον κάτω ταμιευτήρα.
Προσθέστε τους αγωγούς για τη µεταφορά νερού, τα έργα οδοποιίας, τα δίκτυα τους υποσταθμούς, τα αντλητικά συγκροτήματα κλπ και θα έχετε μια πλήρη εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ένας από τους όρους της έγκρισης αναφέρει: ¨Τα συµπεράσµατα της Μελέτης Πληµµυρικού Κύµατος σε περίπτωση θραύσης των τοιχωµάτων  των  ταµιευτήρων  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  στα  Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης  (ΣΕΑ)  και  σχέδια  διαχείρισης  πληµµύρας,  καθώς  και  στις  µελλοντικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις των κατάντη των ταµιευτήρων εκτάσεων
Ερώτηση: Προχώρησαν στην έγκριση χωρίς να μελετήσουν αυτή την πιθανότητα???

Να σημειώσουμε ότι με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και οι όροι για άλλους 4 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 90,1 MW στις θέσεις:
«Σπίνα»  28,9 MW στο Ν. Χανίων,
«Πλακάκια» 11,9  MW  στο  Ν.  Χανίων
«Λαµπινή»  9,35  MW  στο  Ν. Ρεθύµνου,
«Καλή Συκιά» 39,95 MW στο Ν. Ρεθύµνου.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...