Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Με 2.398.500,00 € θα μάθουμε το εκλογικό αποτέλεσμα
Τσάμπα πράμα …
Με την κατεπείγουσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μανιτάκη (αρ.πρωτ. οικ 32237/15 Σεπτεμβρίου 2015) και με θέμα ¨Υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015¨, εγκρίθηκαν ...
τα παρακάτω:

Α: Η Ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Π.∆ 26/2012(ΦΕΚ 57/Α’/15-03-2012), στην εταιρεία «SingularLogic Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Πληροφορικής» µε διακριτικό τίτλο Singularlogic A.E.», που εδρεύει στη Ν. Ιωνία  Αττικής, (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου, Τ.Κ. 142 34), του έργου της συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015, που συνίσταται στη χρησιµοποίηση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Η/Υ κ.λπ.) και του ειδικευµένου προσωπικού της (Αναλυτών Προγραµµατιστών - Χειριστών Η/Υ κ.λπ µηχανών), που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  απόφασης και µε βάση τα όσα  διαλαµβάνονται στην από 08-9-2015 προσφορά της παραπάνω εταιρείας και θα καθοριστούν µε την οικεία σύµβαση…

Β: Η δαπάνη για την υλοποίηση του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.950.000,00 €)  πλέον  Φ.Π.Α. 23%, ήτοι στο συνολικό ποσό των δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.398.500,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και βαρύνει το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται η αµοιβή της εταιρείας για το σύνολο του έργου που της  ανατίθεται, έως και την παράδοση των διαµορφωµένων  αρχείων PDF για την  εκτύπωση των αποτελεσµάτων στο Εθνικό Τυπογραφείο…

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...