Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Σε 15 μέρες αλλάζουν όλα για τις ΑΠΕ !!!

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ στις 8 Δεκεµβρίου 2015 συστήνεται ομάδα εργασίας με αντικείμενο ¨ την ανάπτυξη νέου πλαισίου για τη στήριξη των µονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα, µε βάση τις νέες
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας 2014-2020 (2014/C 200/01)¨.

Το έργο της Οµάδας Εργασίας είναι:
α) Η αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών για το σχεδιασµό του µηχανισµού
εγγυηµένων διαφορικών τιµών (Feed-In-Premium, FIP).
β) Η υποβολή εισήγησης για τα στοιχεία και τον τρόπο υπολογισµού των FIP στη χώρα.
γ) Η υποβολή εισήγησης για τις κατηγορίες των έργων ΑΠΕ που θα συνεχίσουν να δέχονται εγγυηµένη τιµή (Feed-In-Tariff, FIT).
δ) Η αξιολόγηση χρηµατοδοτικών ....
εργαλείων επενδυτικών ενισχύσεων έργων ΑΠΕ.
ε) Η κατάρτιση αρχικών κειµένων (νοµοθετικών αλλά και κανονιστικών) για το νέο πλαίσιο στήριξης των µονάδων ΑΠΕ και την αντίστοιχη επικαιροποίηση των κωδίκων ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων.
στ) Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης προτεινόμενου σχήματος για την κοινοποίηση του μηχανισμού στη Γ. Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
ζ) Εισαγωγή πιλοτικών δημοπρασιών για την ενίσχυση μέρους της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση της περίπτωσης (126) της παραγράφου 3.3.2.1 των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 23/12/2015 !!!

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι:
1. Μιχάλης Βερροιόπουλος Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτές τους α) Αλίκη Σκλήρη Γεν Δ/ντρια Ενέργειας και β) Γρηγόριο Οικονοµίδη Ειδικό Συνεργάτη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Αικατερίνη Παπαδογιάννη Δ/ντρια ΑΠΕ & Ηλετρικής Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή την Γεωργία Γαβρίδου Προϊσταµένη Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ενηµέρωσης Επενδυτών.
3. Δηµήτριος Αλεξόπουλος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Πέτρο Καρατζιά εισηγητή στο Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ.
4. Σοφία Πολιτοπούλου, εκπρόσωπος της Διαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος.
5. Αναστάσιος Γκαρής, εκπρόσωπος της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φιλίππου.
6. Ιωάννης Καµπούρης, εκπρόσωπος της Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Νικόλαο Ζούρο.
7. Βασίλης Κίλιας, εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Χρήστο Τουρκολιά.
8. Ανθή Ζαµπέλη, εκπρόσωπος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτές τους Γεωργία Γληνού και Διονύσιο Παπαχρήστου.


Με βάση τον ενεργειακό προσανατολισμό της πλειονότητας των μελών, οι προτάσεις μάλλον θα είναι προς όφελος των ΑΠΕΤΖΗΔΩΝ !!!

Ας περιμένουμε μέχρι της 23/12/2015 και βλέπουμε…


Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...