Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Και ¨ενοικιάσεις εργαζόμενων¨ με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!!


Οι κωλοτούμπες, με πρωτοβουλία  του ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέπονται σε Ολυμπιακό άθλημα και εντάσσονται στην Ρυθμική Γυμναστική με υποχρεωτική μουσική υπόκρουση νταούλια και ζουρνάδες !!!
Η τελευταία κυβίστηση έλαβε χώρα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Προσλαμβάνουν εργαζόμενους από  ¨εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού.¨  !!!!!  

Η απόφαση του προέδρου ...
του ΕΟΑΝ (ΕΔΩ) έχει σαν θέμα:
¨Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης» σε εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού.¨

Για το θέμα λειτουργίας των εταιριών αυτών και γενικά της ενοικίασης εργαζομένων θα σας θυμίσουμε τι έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε σχετική ερώτησή του στη Βουλή στις 28/6/2013.

¨….Επει­δή, οι "ενοι­κια­ζό­με­νοι" ερ­γα­ζό­με­νοι συ­νή­θως αμεί­βο­νται με μι­σθούς πεί­νας και απο­λύ­ο­νται άδικα για να ανα­κυ­κλω­θούν με άλ­λους απελ­πι­σμέ­νους συ­να­δέλ­φους τους, θύ­μα­τα όλοι τους των εξο­ντω­τι­κών πο­λι­τι­κών της λι­τό­τη­τας.
Επει­δή, με το κα­θε­στώς ερ­γα­σί­ας της προ­σω­ρι­νής απα­σχό­λη­σης-που γε­νι­κεύ­ε­ται και απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να με μό­νους ωφε­λού­με­νους τους ερ­γο­δό­τες- κα­τα­στρα­τη­γού­νται θε­με­λιώ­δη ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα και πα­ρα­βιά­ζε­ται η συ­νταγ­μα­τι­κή αρχή της ίσης με­τα­χεί­ρι­σης.
Επει­δή, με την ου­σια­στι­κή κα­τάρ­γη­ση του θε­σμού των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων η ερ­γο­δο­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία έχει γι­γα­ντω­θεί και η ατο­μι­κή δια­πραγ­μά­τευ­ση μέσα σε μια αγορά ερ­γα­σί­ας «ζού­γκλα», όπου ο πιο αδύ­να­μος ερ­γα­ζό­με­νος αφή­νε­ται μόνος του και απρο­στά­τευ­τος απέ­να­ντι στον ερ­γο­δό­τη, τεί­νει να γίνει κα­νό­νας.
Επει­δή, η επι­χει­ρού­με­νη από κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα συ­ντρι­βή των ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των, προ­ϋ­πο­θέ­τει την πα­ρε­μπό­δι­ση της νό­μι­μης συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης με ερ­γο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, καλ­λιέρ­γεια κλί­μα­τος φόβου, ακόμα και ποι­νι­κο­ποί­η­ση των ερ­γα­τι­κών αγώ­νων…..¨

Ολόκληρη η ερώτηση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...