Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αλλάζουν οι προδιαγραφές αμόλυβδης βενζίνης !!!


Από το 2011 γράφαμε (ΕΔΩ) για την ανάγκη καθορισμού ορίων για ορισμένα επικίνδυνα πρόσθετα με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, που χρησιμοποιούσαν ανεξέλεγκτα οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών !!!

Μετά από 5 χρόνια καθυστέρηση αποφάσισαν τελικά να εναρμονίσουν τη σχετική οδηγία της Ε.Ε (2009/30/ΕΕ).
Ποιος όμως θα πληρώσει γι’ αυτή την καθυστέρηση;;;
Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές!!!
Για τα κέρδη των εταιρειών ας μην το συζητήσουμε…
Κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά !!!

Για τα πρόσθετα της βενζίνης, ...
και ειδικότερα για το πλέον επικίνδυνο πρόσθετο το ΜΜΤ, η νέα ΚΥΑ προβλέπει:

¨Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Κατάλληλα πρόσθετα, χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, είναι δυνατό να προστίθενται στην αμόλυβδη βενζίνη σε ενδεδειγμένη ποσότητα, με σκοπό να αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης των κινητήρων, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και να ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα προσδιορισμού της παρουσίας του προσθέτου στην αμόλυβδη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, τη μέθοδο προσδιορισμού, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ ή την Τουρκία ή άλλη τρίτη χώρα.

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή/και την Τουρκία και παράλληλα ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.
Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που διαθέτουν στην αγορά αμόλυβδη βενζίνη με πρόσθετα τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 – 30.000 ευρώ εφόσον δεν παρέχουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ λεπτομερή στοιχεία όπως ορίζονται ανωτέρω για τα πρόσθετα αυτά, πριν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Το πιο πάνω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ.

4.2.2 Παράγωγα φωσφόρου
Για τις ενώσεις του φωσφόρου ισχύει η απαίτηση που ορίζει το στοιχείο 5.3.2 «Phosphorus» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014.

4.2.3 Μεθυλοκυκλοπενταδιένυλοτρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ)
Η παρουσία της πρόσθετης μεταλλικής ουσίας μεθυλοκυκλοπενταδιένυλοτρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ) στα καύσιμα περιορίζεται σε 2mg μαγγάνιο ανά λίτρο από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Το όριο για την περιεκτικότητα του καυσίμου σε MMT που προσδιορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου αναθεωρείται βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που διενεργείται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία δοκιμών της Ε. Επιτροπής. Μπορεί να μηδενισθεί εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση κινδύνου. Δεν μπορεί να αυξηθεί εκτός εάν αιτιολογείται από την αξιολόγηση κινδύνου. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούνται να αναρτούν επιγραφή που αφορά την περιεκτικότητα του καυσίμου σε μεταλλικό πρόσθετο σε όλα τα σημεία στα οποία διατίθεται στους καταναλωτές καύσιμο με μεταλλικό πρόσθετο. Η επιγραφή περιέχει το ακόλουθο κείμενο: «Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα» Η επιγραφή τοποθετείται στο μέρος που παρέχονται πληροφορίες για τον τύπο του καυσίμου, σε σαφώς ορατή θέση. Το μέγεθος της επιγραφής και των στοιχείων σε αυτή είναι αρκετά μεγάλο ώστε να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη.¨

Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της νέας απόφασης και θα ενημερώνουμε

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...