Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

                               
Από την εξέταση των δεδομένων, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το κέρδος από τη μέχρι σήμερα στρατηγική έχει εξαντληθεί και η παραπέρα βελτίωση της ποιότητας του αέρα προϋποθέτει:
-        Αναλυτικό επαναπροσδιορισμό του στόχου.
-        Επιλογή βέλτιστης στρατηγικής με βάση αξιόπιστα μοντέλα.
-        Καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής με παράλληλη αναδιοργάνωση του μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης.
-        Αναθεώρηση των εκτάκτων μέτρων
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Για την περίπτωση του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι κοινά παραδεχτό, ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις, θα πρέπει να αφορούν στην κυκλοφορία
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πολιτική αυτοκινήτου στη χώρα μας είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ,την ενέργεια και στην οδική ασφάλεια.
Οι τεχνολογικές όμως δυνατότητες για μείωση των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων είναι σήμερα οριακού χαρακτήρα και οι πολιτικές των αναπτυγμένων χωρών στηρίζονται πλέον στον στρατηγικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης, ο οποίος στον τομέα των μεταφορών ερμηνεύεται κυρίως σαν μείωση του αριθμού των διανυόμενων οχηματοχιλιομέτρων και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ανά διανυόμενο χιλιόμετρο .
Οι νέες εξελίξεις στον τομέα του αυτοκινήτου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε ριζική αναπροσαρμογή των κριτηρίων επιλογής στη φάση της αγοράς οχήματος.
Το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η κατανάλωση και όλες οι παράμετροι που την επηρεάζουν δηλ βάρος , κυβισμός ,ισχύς κλπ.

Προτείνεται
-        Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων εμπορευματικής κίνησης κυρίως το χρονικό διάστημα 6πμ – 10 πμ .
-        Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για οχήματα που θα χαρακτηρισθούν υπερυπαντές (cross polluters)
-        Διαχείριση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ανάλογα με την τεχνολογία των οχημάτων σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του 24ώρου.
-        Υιοθέτηση ενεργειακών, περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον υπολογισμό του φόρου σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων ΕΙΧ , ελαφριά φορτηγά , βαριά φορτηγά και λεωφορεία.
-        Υιοθέτηση προγράμματος συνεχούς απόσυρσης , σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των οχημάτων «υπερυπαντών» (cross polluters) ,μέσω πολιτικής κινήτρων το ύψος των οποίων θα είναι συνάρτηση του κέρδους εκπομπών ανά όχημα.
-         Καθορισμό ¨περιβαλλοντικών ζωνών¨ δηλαδή ορισμό περιοχών όπου για να εισέλθουν οχήματα θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές καυσαερίων.
-        Καθορισμός στόχου σε ,εταιρείες που διαθέτουν μεγάλο στόλο οχημάτων, για τη μείωση των καυσαερίων και της κατανάλωσης καυσίμου ,με παράλληλη παροχή κινήτρων.
-        Διαχείριση λειτουργίας των πηγών VOCς (βαφεία ,βιομηχανίες χρωμάτων,διακίνηση – αποθήκευση καυσίμων, στεγνοκαθαριστήρια  κλπ) στη διάρκεια του 24ώρου
-        Καθιέρωση συστήματος τηλενημέρωσης πολιτών σε περιοχές με αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων, σε πρώτη φάση.
-        Κίνητρα για το car pooling (κοινή χρήση ΕΙΧ)

Για την περίπτωση των εκτάκτων μέτρων, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης, πρέπει να εξετασθούν:

-        Καθιέρωση εντατικού προγράμματος ελέγχου ,από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με βάση καθορισμένο σχέδιο, των δραστηριοτήτων που εκπέμπουν ρύπους όπως PM10, PM2,5 , VOCs, NOX.
-        Απαγόρευση της κυκλοφορίας των υπερυπαντών (cross polluters) σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής, σε ημέρες με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
-        Η υιοθέτηση επιπλέον βαθμίδας μέτρων, με καθιέρωση συνθηκών Σαββάτου ή Κυριακής.

Ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσει το Λεκανοπέδιο εμφάνιση φαινομένου καύσωνα, με μεταφορά θερμών αερίων μαζών για μεγάλο χρονικό διάστημα (πχ >10 ημέρες ) και με έντονες θερμοκρασιακές αναστροφές (όπως συνέβη το καλοκαίρι 2003 σε χώρες όπως η Γαλλία , η Ισπανία , η Γερμανία κλπ) ,το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων για την υγεία ρύπων.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των όποιων μέτρων αποφασισθούν, είναι η ύπαρξη του κατάλληλου οργανωτικού σχήματος στην αρμόδια διοίκηση.
Το βασικό μοντέλο σχεδιασμού και οργάνωσης , των περισσότερων κρατικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παγκόσμιο επίπεδο ,περιγράφεται στην αρχική εικόνα και πρέπει να περιλαμβάνει:
- Παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών ρύπων από όλες τις πηγές σε ετήσια βάση και σε επίπεδο χώρας.
- Παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
- Ανάπτυξη μοντέλων διασποράς για την εκτίμηση της μεταβολής των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων.
- Εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού.
- Ταξινόμηση των δυνατών παρεμβάσεων και υπολογισμό του κόστους
- Ορισμός των προτεραιοτήτων με βάση την ανάλυση cost-benefit.

Αυτό το οργανωτικό σχήμα, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου οι πηγές ρύπανσης είναι διαφορετικές (Κοζάνη, Μεγαλόπολη κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...