Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη στελέχωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)».


Μεσούντος του θέρους ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
¨Για υποβολή υποψηφιοτήτων τους υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση
εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως επαναπροσδιορίστηκε με το άρθρο 51 του ν.1892/1990, ήτοι στις δημόσιες υπηρεσίες του Ελλ.Δημοσίου, στα Ν.Π.Δ.Δ. είτε αυτά αποτελούν οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α’ – β’ βαθμού) και στις θυγατρικές εταιρίες τους, στις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες ή παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημόσιο χαρακτήρα και επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς και στις θυγατρικές εταιρίες τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν ή μεταφερθούν στον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, (Ε.Ο.ΑΝ.)».

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία και ειδικότητα
έχουν ως εξής:
 Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Μηχανικών
 Δυο (2) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος
 Μια (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Μηχανικών
 Δύο (2) (θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Περιβάλλοντος
 Δυο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 Μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής
 Μια (1) θέση ΤΕ Μηχανικών
 Μια (1) θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 Δυο (2) θέσεις ΔΕ Πληροφορικής
 Δυο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μεταφέρονται στον Ε.Ο.ΑΝ. δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.ΑΝ.
Η απόσπαση ή μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με την διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς του προσωπικού, η οποία καθορίζεται με την ως άνω κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.
Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.ΑΝ., Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα, τουλάχιστον εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική ανακοίνωση της πρόσκλησης, ήτοι έως 04/10/2012.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με e-mail στη διεύθυνση info @eoan.gr
Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση
συμμετοχής στην με αρ. 865 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Ο.ΑΝ.».
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους επισυνάπτουν:
α) Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά η υπηρεσιακή κατάσταση, τα
ασκηθέντα υπηρεσιακά καθήκοντα, ιδίως δε αυτά που συνιστούν την απαιτούμενη ή και
την τυχόν πρόσθετη εμπειρία, οι υπηρεσιακές επιδόσεις, επιμόρφωση, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι χρήσιμο για την επιλογή τους.
β) Βεβαίωση από την υπηρεσία τους με βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος, βαθμός, θέση, εκθέσεις αξιολόγησης, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικά παραπτώματα κ.λ.π.), τους τίτλους σπουδών, το πανεπιστημιακό έτος απόκτησης και την τυχόν απαιτούμενη πράξη αναγνώρισής τους, τους τίτλους σπουδών ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύουν το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και στοιχεία που αποδεικνύουν τη γνώση χρήσης Η/Υ.
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην
χορηγηθείσα υπηρεσιακή βεβαίωση.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά β, γ, δ μπορούν να υποβληθούν και μετά την διαδικασία συνέντευξης που θα ακολουθήσει. Επίσης, όσοι έχουν υποβάλλει στο παρελθόν αίτηση στον Ε.Ο.ΑΝ, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση τους.

3. TΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ενδιαφερομένων και της ικανότητας και δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ε.Ο.ΑΝ στο τηλ. 210-8668514,8668652 και ώρες 10.00 έως 14.00.
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. www.eoan.gr
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.
Αικατερίνη-Κωνσταντία Λαζαρίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...