Τρίτη 28 Μαΐου 2013

ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ: Ένα αποκαλυπτικό έγγραφο

·       Ρέματα εξαφανίζονται
·       Υδρογεωλογικές μελέτες αναζητούνται
·       Το ΣτΕ ανάβει ¨πράσινο¨ φώς
·       Ο Περιφερειάρχης πανηγυρίζει
·       Οι κάτοικοι αντιδρούν
·       Επιθεωρητές ντόπιοι και ξένοι αναβάλλουν τις επισκέψεις
·       Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών οργιάζει
·       Οι Γερμανοί εποφθαλμιούν, και
·       Ο εργολάβος εισπράττει κανονικά!
Και όλα αυτά ενώ τρέχει η διαδικασία για την κατασκευή των  τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε Κερατέα, Γραμματικό, Φυλή και Λιόσια.

Σε ανάρτησή μας τον Ιανουάριο 2012 με τίτλο: ¨Timeo Danaos et dona ferentes¨ γράφαμε:
¨…Μήπως τελικά η κατάσταση που διαμορφώνεται στο Γραμματικό είναι ¨WIN – WIN¨ για τον εργολάβο??..¨.

Φίλοι αναγνώστες
Εάν δεν γνωρίζετε πώς εκτελούνται τα έργα και ειδικά αυτά της διαχείρισης απορριμμάτων, διαβάστε ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, φορέα υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.

Θυμίζουμε ότι στις 31/10/2007 Υπεγράφη η σύμβαση με την κοινοπραξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ύψους 18.967.202,35 €. Το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/07/2009, αλλά μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 6 παρατάσεις, πάμε για την 7η  και φυσικά ο εργολάβος πληρώνεται κανονικά!!! Τον Ιανουάριο του 2012 είχε ολοκληρωθεί το 55% του φυσικού αντικειμένου και είχαν πληρωθεί 10.400.000 ευρώ στην κοινοπραξία.

Το ....
έγγραφο:
¨Συνεδρίαση 16
Απόφαση υπ’ αριθμ. 688/2013
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/4/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 9/4/2013.
Θέμα 12o
7η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Απόφαση έγκρισης μελέτης – τεύχη δημοπράτησης και τη διακήρυξη του έργου:  Αρ.Πρωτ.Δ.Δ.Ε./2850/ΧΥΤΑ-2/26.505
2. Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.: 21.450.410,00 €
3. Φορέας Υλοποίησης:  Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
4. Ημ/νία Διαγωνισμού:  01/09/2005
5. Σύστημα υποβ. Προσφορών:  Μελέτη - Κατασκευή
6. Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας: 7194/10-11-06 της Δ.Δ.Ε.
7. Ανάδοχος:  Κατ. κ/ξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
8. Ημερομηνία Υπογραφής σύμβασης:  31/10/2007
9. Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α.:  18.967.202,35 €
10.Χρηματοδότηση:  Ταμείο Συνοχής. Αρ. εγκρ. Απόφ.  C(2004) 5509/21-12-2004)
11.Συμβατική προθεσμία:  18 μήνες + 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία
12.Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας προ Δοκιμαστικής Λειτουργίας:   30/04/2009
13.Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας μετά από Δοκιμαστική Λειτουργία: 31/07/2009 (1/5/09-31/7/09)
14.1η παράταση:  195 ημέρες
15.Απόφαση έγκρισης 1 ης παράτασης:  3324/11-07-08 της Δ.Δ.Ε.
16.Λήξη 1ης Παράτασης προ Δοκιμαστικής Λειτουργίας: 11/11/2009
17.Λήξη 1ης Παράτασης μετά από τρίμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία:        11-02-2010 (12/11/09-11/2/10)
18. Απόφαση έγκρισης τελευταίας παράτασης (5ης):  Οικον. Επιτροπή /344/2012
19.Λήξη τελευταίας παράτασης (6 ης) προ Δοκιμαστικής Λειτουργίας:  31/3/2013
20.Λήξη τελευταίας παράτασης (6 ης) μετά από τρίμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία:   30/6/2013 (01/4/2013-30/6/2013)
21.Εγκρίθηκε η τελευταία  παράταση προθεσμίας (6η) με την υπ'Αρ.  Απ.2069/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπή μέχρι 31/3/2013 και επί πλέον θα υπάρξει τρίμηνη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας δηλ μέχρι και 30/6/2013
22.Όλες οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες έχουν ήδη εφαρμοσθεί και δεν αναφέρονται στην νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας που θα είναι καθολική

ΕΠΕΙΔΗ
Με βάση την από 31/10/07 υπογραφείσα σύμβαση, το άρθρο 12 της διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 8.2 της Ε.Σ.Υ., ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 21 μήνες. Mε βάση την  υπ’  αριθμό  2069/2012 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε συνολική παράταση (μαζί με την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία) έως τις 30-06-2013.
Μετά την έγκριση της 6ης παράτασης εξακολουθούν και υφίστανται  προβλήματα τα οποία επηρεάζουν το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πιο  συγκεκριμένα: 
1)  Με  το  με  αρ.πρωτ./ΔΕΚΕ/364/23-03-2011 ενημερώθηκε η κατασκευαστική Κ/ξία για την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός του χώρου του εργοταξίου. Από την αναγκαστική απαλλοτρίωση, απαλλοτριώθηκαν μόνο  30.378  τετραγωνικά μέτρα από το 69.024 που θα έπρεπε να απαλλοτριωθούν.  Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι δυνατή  η κατασκευή της περίφραξης, της αντιπυρικής ζώνης, της δενδροφύτευσης της άρδευσης, και των εξαρτώμενων από αυτές εργασιών, αφού τα οικόπεδα που δεν έχουν απαλλοτριωθεί βρίσκονται στην περιοχή των προαναφερόμενων έργων.
2)  Για την κατασκευή της εξωτερικής οδοποιίας δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης όλων των τμημάτων της εξωτερικής οδοποιίας για τα τμήματα του έργου που έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιωτών τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο άξονα. Για την συνέχιση εργασιών που αφορούν την εξωτερική οδοποιία υφίσταται τα παρακάτω προβλήματα
·       Περιοχές τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου άξονα που είναι χαρακτηρισμένες ως δημόσιες δασικές εκτάσεις διεκδικούνται από ιδιώτες και δεν επιτρέπουν να  εκτελεσθούν εργασίες .
·       Πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεση μετακίνηση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες της εξωτερικής οδοποιίας τουλάχιστον  στα τμήματα που έχει δοθεί άδεια από το δασαρχείο. Υπάρχει  θέμα μετατόπισης του υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης όπου σιωπηρά δεν συμφωνεί ο Δήμος Μαραθώνος μη δίνοντας απάντηση σε έγγραφα της υπηρεσίας για την εξασφάλιση της αδείας μετατόπισης.
·       Πρόβλημα αποτελούν και οι παλιές απορριμματικές αποθέσεις σκουπιδιών και μπαζών, τα οποία αποκαλύφτηκαν κατά την διάρκεια των χωματουργικών  εργασιών τόσο στο Νότιο όσο και στο Βόρειο άξονα και τα οποία θα πρέπει άμεσα να μετακινηθούν προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις εργασίες διάνοιξης – διαπλάτυνσης των οδών πρόσβασης.
3) Δεν έχουν σταματήσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι  κάτοικοι της περιοχής που δεν συμφωνούν με την κατασκευή του  ΧΥΤΑ και αντιδρούν με διαφόρους τρόπους. Αποτέλεσμα όλων αυτών  των προβλημάτων είναι οι συνεχείς καθυστερήσεις στην πρόοδο του  έργου και στη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος που μπορούν να υπολογισθούν μόνο σαν χρόνος για την παράταση
4) Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών σημειώθηκαν εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας - κατασκευές ηλεκτρολογικών δικτύων κλπ για μεγάλο χρονικό διάστημα.   
5) Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου και  δικαιούται παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση
6) Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσμίας μέχρι και  31-12-2013 (α  σχετικό) δηλαδή 360 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
7) Η παράταση που ζητά ο ανάδοχος προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 36/παρ.6/εδ. Α του Π.Δ. 609/85 και άρθρο 48/παρ. 8/εδ. α του ν.3669/08), πρόκειται για έργο της  Περιφέρειας Αττικής που την αρμοδιότητα έχει ως προϊστάμενη  αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
τη χορήγηση ολικής- γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 360 ημέρες  με  αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και την 31-12-2013 συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής στην οποία κοινοποιείται η   παρούσα εισήγηση παρακαλείται στην κατά νόμο προέγκριση.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει τη  χορήγηση  ολικής  -  γενικής  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  των  εργασιών  του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ      ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  ’’ΜΑΥΡΟ  ΒΟΥΝΟ’’  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»  κατά 360 (τριακόσιες εξήντα) ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι     και την 31-12-2013 συμπεριλαμβανομένης  και  της  τρίμηνης  δοκιμαστικής  λειτουργίας  προκειμένου  να  προχωρήσει  η ολοκλήρωση του έργου και εφόσον υπάρχει η  κατά νόμο προέγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής.
Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό, διότι: «είμαστε αντίθετοι σε ολόκληρο το έργο και την εγκατάστασή του στο χώρο».¨.

Ολόκληρο το έγγραφο: ΑΔΑ: ΒΕΑ57Λ7-ΜΞ4

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...