Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ολόκληρο το κείμενο των συμπερασμάτων για την ενέργεια

¨….Ο εφοδιασµός των οικονοµιών µας µε οικονοµικά προσιτή και βιώσιµη ενέργεια έχει ζωτική σηµασία στο πλαίσιο αυτό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σήµερα σειρά κατευθυντήριων γραµµών σε τέσσερις τοµείς, που από κοινού θα επιτρέψουν στην ΕΕ να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της και να ανταποκριθεί στην πρόκληση που συνιστούν οι υψηλές τιµές και το υψηλό κόστος: επείγουσα ολοκλήρωση µιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεµένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, διευκόλυνση των απαιτούµενων επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας, διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού της Ευρώπης και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης….¨. 

Ι.       ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.      Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασµού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιµές και κόστος, κατά τρόπο ασφαλή και βιώσιµο.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δεδοµένης της αυξανόµενης ενεργειακής ζήτησης από τις µεγάλες οικονοµίες και υπό το πρίσµα των υψηλών τιµών και του υψηλού κόστους της ενέργειας. Οι κατευθυντήριες γραµµές που χάραξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Φεβρουάριο του 2011 εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζονται· ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες, όπως καθορίζονται κατωτέρω. 
2.      Επιβεβαιώνοντας τους στόχους της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 2014 και της ανάπτυξης διασυνδέσεων που θα δώσουν τέλος σε οποιαδήποτε αποµόνωση
κρατών µελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2015, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα:
 α)      στην αποτελεσµατική και συνεπή εφαρµογή της τρίτης «δέσµης µέτρων για την ενέργεια» καθώς και στην επιτάχυνση της διαδικασίας καθιέρωσης και εφαρµογής των εναποµενόντων κωδίκων δικτύου. Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµα τη...
µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο καλούνται να το πράξουν κατεπειγόντως,
β)      στην εφαρµογή της υπόλοιπης σχετικής νοµοθεσίας, όπως της οδηγίας για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και του κανονισµού για την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο,
γ)      στην ανάληψη αποφασιστικότερης δράσης όσον αφορά τη ζήτηση καθώς και στην ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης εθνικών σχεδίων για την ταχεία ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστηµάτων µέτρησης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία,
δ)      στην ενίσχυση του ρόλου και των δικαιωµάτων των καταναλωτών όσον αφορά, µεταξύ άλλων, την αλλαγή προµηθευτών, την καλύτερη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας
και την αυτοπαραγωγή ενέργειας· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει, εν προκειµένω, τη σηµασία της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών,
ε)      στην παροχή καθοδήγησης από την Επιτροπή όσον αφορά τους µηχανισµούς ικανότητας παραγωγής και την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ροών ενέργειας.
3.      Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έκθεση προόδου όσον αφορά την υλοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στις αρχές του 2014. Τα κράτη µέλη θα ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά µε τις σηµαντικότερες εθνικές αποφάσεις στον τοµέα της
ενέργειας οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν επίπτωση σε άλλα κράτη µέλη, µε πλήρη σεβασµό των εθνικών επιλογών όσον αφορά το ενεργειακό µείγµα. 
4.      Για τη διασφάλιση απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού σε προσιτές τιµές απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε νέες και έξυπνες ενεργειακές υποδοµές. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ζωτική σηµασία για την απασχόληση και τη βιώσιµη ανάπτυξη και θα συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η χρηµατοδότησή τους θα πρέπει να προέλθει κατά κύριο λόγο από την αγορά. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόµη πιο σηµαντική η διαµόρφωση µιας εύρυθµα λειτουργούσας αγοράς άνθρακα και ενός προβλέψιµου πλαισίου πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια πέραν του 2020, το οποίο να ευνοεί την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τον περιορισµό του κόστους των ενεργειακών επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πράσινη βίβλο της Επιτροπής µε τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίµα και την ενέργεια µε χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» και θα επανέλθει στο θέµα τον Μάρτιο του 2014 αφού η Επιτροπή υποβάλει πιο συγκεκριµένες προτάσεις προκειµένου να συζητηθούν οι σχετικές επιλογές πολιτικής,λαµβανοµένων υπόψη των στόχων για την 21η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών του 2015.
5.      Όσον αφορά τις δράσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προτεραιότητα θα δοθεί:
α)      στην ταχεία εφαρµογή του κανονισµού «∆Ε∆-Ενέργεια» και στην έγκριση, κατά το προσεχές φθινόπωρο, του καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος, µε σκοπό την στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ για την επίτευξη αποτελεσµατικής διασύνδεσης µεταξύ των κρατών µελών και πιο αποφασιστικής δράσης για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης κατά 10% τουλάχιστον των εγκατεστηµένων υποδοµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
β)      στην έκδοση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων,
γ)      στην αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις από την Επιτροπή, ώστε να καταστούν δυνατές στοχοθετηµένες παρεµβάσεις που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, µέσω της διασφάλισης ίσων όρων
ανταγωνισµού, του σεβασµού της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς 
και της σταδιακής κατάργησης περιβαλλοντικά ή οικονοµικά επιζήµιων επιδοτήσεων, µεταξύ άλλων, και για τα ορυκτά καύσιµα,
δ)      στην παροχή καθοδήγησης από την Επιτροπή σχετικά µε τη θέσπιση αποδοτικών και αποτελεσµατικών σε σχέση µε το κόστος καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και σχετικά µε την εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας  παραγωγής,
ε)      σε εθνικά και ενωσιακά µέτρα, όπως τα διαρθρωτικά ταµεία, τα οµόλογα χρηµατοδότησης έργων και η µεγαλύτερη στήριξη από την ΕΤΕπ, µε σκοπό την ενίσχυση της χρηµατοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των ενεργειακών υποδοµών και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και
την προώθηση της ανάπτυξης της τεχνολογικής και βιοµηχανικής βάσης της Ευρώπης,
στ)    στη συνέχιση των προσπαθειών όσον αφορά την Ε&Α, την τεχνολογία και την αξιοποίηση συνεργειών µε τις ΤΠΕ στον τοµέα της ενέργειας, µέσω καλύτερου συντονισµού µεταξύ της ΕΕ, των κρατών µελών και του κλάδου, καθώς και µέσω της  χάραξης στρατηγικής Ε&Α για τα ενεργειακά ζητήµατα, µε σκοπό την επίτευξη
πραγµατικής προστιθέµενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6.      Παραµένει επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση του ενεργειακού  εφοδιασµού της Ευρώπης και να αναπτυχθούν εγχώριες πηγές ενέργειας, προκειµένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού, να µειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και να τονωθεί η οικονοµική ανάπτυξη.   Για τον σκοπό αυτό: 
α)      θα συνεχιστεί η ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστούν η αποτελεσµατικότητά τους σε σχέση µε το κόστος τους, η περαιτέρω ενσωµάτωσή τους στην αγορά και η σταθερότητα των δικτύων και θα αξιοποιηθεί η
πείρα ορισµένων κρατών µελών που έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
β)      η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει τις δυνατότητες συστηµατικότερης χρήσης ενδοχώριων και εξωχώριων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ασφαλή, βιώσιµη και αποτελεσµατική σε σχέση µε το κόστος εκµετάλλευσή τους, µε σεβασµό των επιλογών
των κρατών µελών όσον αφορά το ενεργειακό µείγµα,
γ)      δεδοµένης της αυξανόµενης διασύνδεσης µεταξύ της εσωτερικής και των εξωτερικών αγορών ενέργειας, τα κράτη µέλη θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· πριν από το τέλος του 2013, το Συµβούλιο θα δώσει συνέχεια στα συµπεράσµατα που εξέδωσε τον Νοέµβριο του 2011 και θα επανεξετάσει τις εξελίξεις όσον αφορά την εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της ανάγκης να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού έναντι των παραγωγών ενέργειας τρίτων χωρών, καθώς και πυρηνική ασφάλεια στις γειτονικές χώρες της ΕΕ εν συνεχεία των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου του 2012.
7.      Τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην αναστροφή των τρεχουσών τάσεων των τιµών και του κόστους της ενέργειας. Η εφαρµογή των οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση και για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει εν προκειµένω ζωτική σηµασία. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις οδηγίες σχετικά µε τον οικολογικό σχεδιασµό και την επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης πριν από το τέλος του 2014,λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να προωθηθούν σε όλα τα επίπεδα µέτρα και προγράµµατα για την ενεργειακή απόδοση.
8.      Πρέπει να αντιµετωπιστεί ο αντίκτυπος των υψηλών τιµών και του υψηλού κόστους της ενέργειας, λαµβανόµενης υπόψη της πρωταρχικής σηµασίας που έχουν για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων µια εύρυθµα λειτουργούσα και αποτελεσµατική αγορά και τα εισπραττόµενα τέλη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να προχωρήσουν οι εργασίες ως προς τα εξής:
α)      ιδιαίτερο ρόλο στην αντιµετώπιση του κόστους της ενέργειας διαδραµατίζουν επίσης οι καινοτόµες µέθοδοι χρηµατοδότησης, µεταξύ άλλων για την ενεργειακή απόδοση, η συστηµατικότερη διαφοροποίηση του εφοδιασµού και η βελτίωση της ρευστότητας
στην εσωτερική αγορά ενέργειας,
β)      σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξεταστεί το ζήτηµα της συµβατικής ζεύξης των τιµών του αερίου και του πετρελαίου,
γ)      η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει πριν από το τέλος του 2013 ανάλυση της σύνθεσης και των παραγόντων διαµόρφωσης των τιµών και του κόστους της ενέργειας στα κράτη µέλη, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες, παράλληλα µε ευρύτερη εξέταση της
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ έναντι των παγκόσµιων οικονοµικών εταίρων της. Τα ανωτέρω ζητήµατα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της συζήτησης για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και πολιτική που έχει προγραµµατιστεί για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Φεβρουαρίου του 2014.
9.      Έως το τέλος του έτους, το Συµβούλιο θα υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά µε την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραµµών που συµφωνήθηκαν σήµερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...