Σάββατο 11 Μαΐου 2013

55 προσλήψεις στο ΕΚΒΑΑ!!!

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ)στις 26-4-2013 εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ομόφωνα:
¨Να υποβληθεί αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τη χορήγηση βεβαίωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε φυσικά πρόσωπα με τις ειδικότητες   και για τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα.

Να περιληφθεί ο όρος ΄΄τουλάχιστον΄΄, πριν από την αιτούμενη εργασιακή εμπειρία.

Μετά την παραπάνω βεβαίωση και την ένταξη των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα προκηρυχτούν οι θέσεις σύμφωνα με  τις  προϋποθέσεις  του  Π.Δ.  50/2001  (ΦΕΚ  39Α/5-3-2001), όπως κάθε φορά ισχύει και μετά από νέα απόφαση στου Δ.Σ. του ΕΚΒΑΑ, στην οποία θα.....
περιγράφονται τα ακριβή προσόντα των φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίσθωσης έργου.¨

Οι ειδικότητες είναι κυρίως Γεωλόγοι, Γεωφυσικοί, Χημικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων και Τεχνολόγοι ΤΕΙ
Αναλυτικά οι ειδικότητες, η απαιτούμενη εξειδίκευση, το ύψος των αποδοχών ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...