Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε τις νέες ρυθμίσεις κυνηγιού:
Με Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε ήδη στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης (ΦΕΚ1850/Β/29-7-2013), καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014 από 20 Αυγούστου 2013 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2014.

Με την ευκαιρία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυνηγετική περίοδος για φέτος θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2013 εως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Το κυνήγι αποτελεί μία χρήσιμη για το δάσος ανθρώπινη δραστηριότητα και οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Δασών βρίσκονται σε συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις, πάντα με βασική μέριμνα την προστασία και ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας. Υπενθυμίζω ότι με απόφασή μας για τα τέλη θήρας πριν λίγες ημέρες, δεν αυξήσαμε αλλά κρατήσαμε σταθερό το ύψος των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, λαμβάνοντας υπόψιν την παρούσα οικονομική συγκυρία, ενώ με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επανακαθορίσαμε το μέγεθος των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών».

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις ....
είναι:


 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014»
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.*
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
20/8 - 14/9
15/9 – 10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2. **
Λαγός ( Lepus europaeus)

15/9 – 10/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
3.
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9 – 20/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4) κατά ομάδα.
4.
Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό


ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
20/8 – 14/9
15/9 – 10/2
Όλες
Δέκα (10)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Δώδεκα (12)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Δώδεκα (12)
6.
Τσίχλα (Turdus philomelos)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά
από όλα τα είδη)
7.
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
11.
Καρακάξα (Pica pica)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια (Corvus monedula)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
20/8 – 14/9
15/9 – 28/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9 – 28/2
Όλες
Δέκα (10)
16.
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

1/10 – 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δύο (2)
17. ***
Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

1/10 – 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4)
18.
Κυνηγετικός Φασιανός (Phasianus s.p)

15/9 – 31/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

     


1.
Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9 –10/2
Όλες
Δώδεκα (12)
[Συνολικά
από όλα τα είδη]
2.
Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9 – 31/1
Όλες
3.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9 – 31/1
Όλες
4.
Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9 – 10/2
Όλες
5.
Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9 – 10/2
Όλες
6.
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

15/9 – 10/2
Όλες
7.
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9 – 31/1
Όλες
8.
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9 – 10/2
Όλες
9.
Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9 – 10/2
Όλες
10.
Φλυαρόπαπια (Anas strepera)

15/9 – 31/1
Όλες
11
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9 – 10/2
Όλες
12.
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9 – 10/2
Όλες
Δέκα (10)
13.
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9 – 10/2
Όλες
Δέκα (10)
14.
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9 – 31/1
Όλες
Δέκα (10)


 1   Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
   *       Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
 **   Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
 *** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7


ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.    Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.    Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2013 μέχρι και 20.1.2014 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3.    Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4.    Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2013 μέχρι 20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5.    Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6.    Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7.    Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
 α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 15.9.2013, 22.9.2013, 29.9.2013, 06.10.2013, 13.10.2013, 20.10.13. 27.10.13, 3.11.2013 και 10.11.2013.
      β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2013 έως 30.11.2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2013 – 17.11.2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο- Κυριακή.
      γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2013 έως 14.09.2013.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται το κυνήγι:
1.1.   Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2.   Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3.   Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4.   Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5.   Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6.   Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
1.7.   Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8.    Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9.   Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2.      Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3.      Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ.168042/1277/30-4-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(ΦΕΚ 1581/Β’/2012), 
4.      Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5.      Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...