Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Οδηγίες για κυνηγούς

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με θέμα ¨Διαδικασία έκδοσης και θεώρησης άδειας θήρας¨

Με την νέα εγκύκλιο ρυθμίζονται τα παρακάτω:

¨……………………. 
1. Οι  εµπλεκόµενες Υπηρεσίες (Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων  και  Δασαρχεία) θα πρέπει άµεσα να προβούν στη συγκρότηση των προβλεπόµενων, στην ανωτέρω σχετική επιτροπών για τη διενέργεια των εξετάσεων και να γνωστοποιήσουν άµεσα στους κυνηγετικούς συλλόγους και τους οικείους ΟΤΑ την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας και του νέου τρόπου των εξετάσεων. Η κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίηση µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο µέσο και ιδίως µε ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο.

2. Η υπηρεσία µας έχει προωθήσει στο Εθνικό Τυπογραφείο την έκδοση εντύπου που θα είναι χρήσιµο για τους υποψηφίους κυνηγούς το οποίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Το έντυπο µετά την παραλαβή του από τις Υπηρεσίες θα ....
διανέµεται, λόγω του περιορισµένου αριθµού αντιτύπων, αποκλειστικά στους υποψηφίους κυνηγούς.

3. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για την απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων, οι υπηρεσίες θα χορηγούν  σε κάθε υποψήφιο νέο κυνηγό, απλά φωτοαντίγραφα των φύλλων εξετάσεων καθώς και τις σωστές απαντήσεις προκειµένου να προηγηθεί προετοιµασία των υποψηφίων κυνηγών για τις εξετάσεις.  

4. Οι  Δ/νσεις Δασών Νοµών στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπάγονται νησιωτικά συµπλέγµατα, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας µετακίνησης τωνπολιτών- υποψηφίων κυνηγών,  στην έδρα του Νοµού, θα πρέπει να µεριµνήσουν για την ανάλογη σύνθεση των επιτροπών, τη συγκέντρωση- κατάταξη των αιτήσεων των νέων κυνηγών, κατά δασονοµείο, για τον περιορισµό των µετακινήσεων των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις  επιτροπές  και  την εν γένει διευκόλυνση της εξεταστικής διαδικασίας και των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξετάσεις µε απόφαση της αρµόδιας δασικής Αρχής µπορεί να διενεργούνται στις έδρες των  δασονοµείων τηρουµένης της διαδικασίας που καθορίστηκε στην ανωτέρω σχετική απόφαση.

5. Οι  δασικές αρχές εκδίδουν ή θεωρούν άδειες θήρας, αµέσως  µετά τη έκδοση και δηµοσίευση των ετήσιων αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ,  περί καθορισµού των τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού και του καθορισµού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγών στους αναγνωρισµένους από το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικούς συλλόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΝΔ 996/1971 και το άρθρου 262 του Ν.Δ 86/1969 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 19 του N. 3170/2003 καθώς και το άρθρο 266 του ΝΔ.86/1969 αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη έκδοση και δηµοσίευση της ετήσιας  ρυθµιστικής απόφασης για τη Θήρα.

Τέλος η Δ/νση µας εκτύπωσε στο Εθνικό Τυπογραφείο και  αποστέλλει συνηµµένα στην παρούσα κατά µέσο όρο εκατό (100) νέα βιβλιάρια θήρας ανά υπηρεσία, (Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου  και  Δασαρχείο) ώστε να αντιµετωπιστούν οι άµεσες ανάγκες έκδοσης νέων αδειών θήρας σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου. 
Τα «Βιβλιάρια Θήρας» θα αποσταλούν συγκεντρωτικά στις Δ/νσεις Δασών των Νοµών και από εκεί θα διανεµηθούν ανάλογα µε τις  ανάγκες στα οικεία Δασαρχεία. 

Τέλος επειδή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στο χρώµα και τις  διαστάσεις των ατοµικών βιβλιαρίων θήρας που τυπώθηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο ή εξωτερικούς συνεργάτες, θα γίνονται  αποδεκτά και τα δύο, ανεξάρτητα της διαφοράς στο χρώµα (λευκό  ή υποκίτρινο) και των διαστάσεων εφόσον το περιεχόµενο τους  ταυτίζεται µε το περιεχόµενο της αριθµ.12594/346/28-1-2013  απόφασης περί «διαδικασίας  και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας θήρας» (ΦΕΚ 224/Β΄/5-2-2013).¨.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...