Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Χρυσός Χαλκιδική : Ο δρόμος με τις …οξυές

Ένα έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής (αρ.πρωτ. 19022/17-9-2013) ποσοτικοποιεί με …ακρίβεια μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ¨επένδυσης¨ εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική.

Το θέμα του εγγράφου είναι:
¨Έγκριση έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου από την υλοποίηση της  µελέτης ¨ Διάνοιξη δασοδροµου Γ΄ Κατηγορίας Π3 ( ΝΑ3- ΝΤ3)  στην περιοχή του Δηµοσίου δάσους Μ. Παναγίας µήκους  5+238,50  χλµ ¨  εντός  του συµπλέγµατος των Δηµοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας¨.

Για τη διάνοιξη δρόμου μήκους 5,2 χλμ και πλάτους 15 μ, μέσα στο αρχέγονο δημόσιο δάσος της Μ. Παναγιάς, θα υλοτομηθούν 1021 κυβικά μέτρα ξυλείας, οξυά και δρυς.
Αυτό αντιστοιχεί σε 13 κυβικά μέτρα ξυλείας ανά στρέμμα.
Πολλαπλασιάστε με τα χιλιάδες στρέμματα που θα εκχερσωθούν για τις ανάγκες της ¨επένδυσης¨ και θα καταλάβετε ένα μικρό μόνο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαβάστε ένα...
χαρακτηριστικό απόσπασμα:

¨…………………………….
- Η υλοτοµια του συνολικού ξυλώδους όγκου της ζώνης που  σηµάνθηκε  αναλόγως θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνες της Εταιρείας  ¨HELLAS GOLD¨-  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α . Ε .¨  σύµφωνα µε τους κανόνες και µε τις ισχύουσες  δ / ξεις της Δασικής Νοµοθεσίας, τους όρους και τις οδηγίες του Δασαρχείου
- Η Εταιρεία πριν την έναρξη των υλοτοµικών εργασιών, οφείλει να ενηµερώσει το Δασαρχείο Αρναίας για τον ανάδοχο του έργου, ώστε να  συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης
- Το σύνολο των δασικών προϊόντων που θα προκύψουν θα παραδοθούν στο Δασαρχείο Αρναίας κατά τις υποδείξεις του σε συγκεκριµένες θέσεις παράδοσης ( Κορµοπλατειες - δασοδροµους), επιµελώς τοποποθετηµένα ,  για την καταµέτρηση των σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής, ενδεδειγµένης κατά χώρο και χρόνο δασοπολιτική επιτήρηση προστασίας, διαχείρισης και συγκοµιδής δασικών προϊόντων…….¨.

Και ο σχετικός πίνακας του απολογισμού!


Τουλάχιστον οι αρμόδιοι μας ενημερώνουν με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και ενδιαφέρονται τα μάλα ώστε τα κομμένα δένδρα να είναι επιµελώς τοποποθετηµένα για την καταμέτρηση!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...