Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Να την ξεχάσουμε??

 Στη Φώτο αποτυπώνεται το management και η ταχύτητα υλοποίησης της οδηγίας (2004/35/ΕΚ ) για την περιβαλλοντική ευθύνη στη χώρα μας,  η οποία έχει εναρμονιστεί με το ΠΔ 148 το Σεπτέμβριο 2009.
Με την έλευση της ¨πράσινης¨ ανάπτυξης άρχισαν οι υποσχέσεις για την ταχεία υλοποίησή της, … κάθετα και οριζόντια και ότι τώρα … ήλθε η ώρα οι ρυπαντές να πληρώσουν!
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η περιβαλλοντική ευθύνη είναι ορισμένες περιπτώσεις δραστηριοτήτων που έχουν ταυτοποιηθεί για τη ρύπανση με εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό και αλλού. Ακούσατε κάτι?? Εμείς όχι! Έχουμε μείνει ακόμη στα γενικά ¨χαμόγελα¨, όπως έχουν τιτλοφορηθεί τα σχετικά μέτρα.

Λίγα λόγια γι αυτή την οδηγία, και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, τα προβλήματα στην υλοποίησή της ισχύουν για όλες τις χώρες της κοινότητας . Ήδη η κομισιόν με μελέτες, με stakeholders κλπ προσπαθεί να βρει λύσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης.
Η οδηγία ενσωματώνει την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.
Εισάγει
το καθεστώς που προβλέπει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης προκαλέσει ρύπανση και ο οποίος είναι οικονομικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της. Οι δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημία είναι οι εγκαταστάσεις για τις οποίες προβλέπεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, κάθε διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι απορρίψεις σε επιφανειακά νερά και υπόγεια νερά, οι μεταφορές επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, κ.α.
Βασική προϋπόθεση ¨.. η ζημία να είναι συγκεκριμένη και εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της δραστηριότητας και της επελθούσας περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής τέτοιας ζημίας (άρθρο 4).
Ενδιαφέρον επίσης σημείο είναι ότι εάν το δημόσιο αναλάβει το κόστος αποκατάστασης, λόγω αδυναμίας του ρυπαντή, τότε η αξίωση της αρχής να ανακτήσει τις δαπάνες παραγράφεται σε μια πενταετία και η οδηγία ισχύει για ζημία που έγινε μετά από την 1 Μαΐου 2007 (άρθρο 19)
Διαδικαστικά για να ξεκινήσει η εφαρμογή της οδηγίας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται ή έχει έννομο συμφέρον (... συμπεριλαμβανομένων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ανάληψη δράσης στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας και το αίτημα γίνει δεκτό από το Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ζημίας. 

Για την υλοποίηση καθοριστικό ρόλο έχουν πάλι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Προβλέπεται η συγκρότηση αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ). Το έργο του ΣΥΓΑΠΕΖ υποστηρίζεται από τη «Γνωμοδοτική Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών» η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους Υπουργείων, επιστημονικών και άλλων φορέων. Αντίστοιχες επιτροπές θα συστηθούν για την υποστήριξη του έργου των περιφερειακών αρχών.
Το ¨βρήκαμε παπά να θάψομε¨ ταιριάζει απόλυτα στην Υπηρεσία των Επιθεωρητών. Φορτώθηκε με την υλοποίηση πολλών πολιτικών (κατεδαφίσεις, περιβαλλοντική ευθύνη κλπ) χωρίς στελέχη και ουσιαστική υποστήριξη, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή της, ... δια της αναβαθμίσεως.

Το μέγα πρόβλημα για την υλοποίηση της οδηγίας είναι το άρθρο 14 για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια.
¨…Από την 1η Μαΐου 2010, ξεκινά η υποχρεωτική υπαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων), μέσω των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.¨
Ο πόλεμος μεταξύ Τραπεζών – Ασφαλιστικών εταιρειών και Βιομηχανίας έχει ξεκινήσει. Είναι πολλά τα λεφτά!!!!! Και σε περίοδο κρίσης η πιο πιθανή εξέλιξη είναι η αναβολή. Μάλλον πάμε για …..παράταση των χρονοδιαγραμμάτων.  Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι Υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται.
Βέβαια, ποιος θα πληρώσει στο τέλος το λογαριασμό ,δεν χρειάζεται να πούμε, το καταλαβαίνετε.

Ας συνεχισθούν λοιπόν τα συνέδρια, οι ημερίδες, διημερίδες, συμπόσια κλπ, που μόνο στόχο έχουν την προβολή ορισμένων προσώπων και πολιτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...