Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Βιοκαύσιμα και αυτοκίνητο (2)

   
Η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  

Συνέχεια από την προηγούμενη ανάρτηση
Γ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ILUC:
Και μόνο από τις επισημάνσεις των παρακάτω κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εναρμονισθεί με την Ελληνική νομοθεσία, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της αλλαγής χρήσης γης ILUC(Indirect Land Use Change) για την παραγωγή βιοκαυσίμων

ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ
¨…Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή στη βλάστησή τους με σκοπό την καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα ή βιορευστά, μέρος του αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως αρνητικό αντίκτυπο τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου, γεγονός που εξουδετερώνει τον θετικό αντίκτυπο των αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων ή των βιορευστών, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. Επομένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις αυτής της μετατροπής χρήσης όσον αφορά τον άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου χάρη στη χρήση ορισμένων βιοκαυσίμων και βιορευστών.¨

ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ
¨..Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τα βιοκαύσιμα, καθώς και η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Επιπλέον, οι καταναλωτές της Κοινότητας θα θεωρούσαν ηθικά απαράδεκτο η αυξημένη από μέρους τους χρήση βιοκαυσίμων να μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από περιοχές με βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την προστασία της φύσης ή για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή κινδυνευόντων από εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή αποδεικνύει ότι η παραγωγή πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς…..¨

Στην έκθεση του «Un - Εnergy», μιας κοινοπραξίας 20 φορέων των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζεται ότι........

η διεύρυνση της χρήσης των αγροτικών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων και κυρίως της αιθανόλης, θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα, ενδέχεται να επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο καταστρέφονται τα τροπικά δάση και να εκτινάξει στα ύψη τις τιμές προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έκθεση του ΟΗΕ προειδοποιεί ακόμα ότι η ταχεία ανάπτυξη παραγωγής βιοκαυσίμων θα αυξήσει πιθανότατα τις ανάγκες για τρόφιμα και προϊόντα από τα δάση. Επιπλέον, συνιστά στις κυβερνήσεις να αποφύγουν τις πηγές βιομάζας που χρειάζονται, εύφορα εδάφη, πολύ νερό και πολλά λιπάσματα και κάνει έκκληση για τη δημιουργία διεθνούς πλαισίου για την πιστοποίηση των βιοκαυσίμων.
Άλλοι επιστήμονες και ειδικοί υποστηρίζουν επίσης ότι οι έμμεσες αλλαγές χρήσης γης προκαλούν άλλες σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των υδάτων, τις τιμές και την προμήθεια των τροφίμων, την κατοχή γης, την μετανάστευση των εργαζομένων και την πολιτιστική σταθερότητα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το θέμα του ILUC και διεξάγει εκτεταμένες διαβουλεύσεις με επιστήμονες, οι οποίοι φαίνεται να καταλήγουν  ότι η μεταβολή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να υπολογισθεί χωριστά για κάθε είδος καλλιέργειας βιοκαυσίμων.

Επίσης, σε μελέτη της Επιτροπής , που δημοσιεύθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2011, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των βιοκαυσίμων και διερωτούνται εάν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια της αλλαγής του κλίματος.

Η μοναδική πραγματική “εξοικονόμηση” διοξειδίου του άνθρακα, διατείνονται οι επιστήμονες, είναι εκείνη που επιτυγχάνεται πέραν του επιπέδου ανάπτυξης που συναντάται στη φύση, δηλαδή αυτό που μετράει είναι η επιπρόσθετη καλλιέργεια.

Με βάση αυτή την εικόνα, που εμφανίζει η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσίμων σήμερα, οι αποφάσεις στη χώρα μας δεν πρέπει να είναι βιαστικές και κάτω από την πίεση συμφερόντων, αλλά μελετημένες σε βάθος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές  επιπτώσεις στον αγροτικό πληθυσμό και στην αγροτική παραγωγή και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...